Przetargi.pl
Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iława.

Gmina Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Gen. Władysława Andersa
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 896 492 418 , fax. 896 494 882
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iława
  ul. Gen. Władysława Andersa -
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 896 492 418, fax. 896 494 882
  REGON: 53276000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-ilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iława.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Iława. 2. Zamówienie podzielone jest na cztery części: 1) Część I - Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik). 2) Część II - Przebudowa drogi gminnej Gulb – Wólka. 3) Część III - Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku. 4) Część IV – Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m. 1) Część I - Przebudowa drogi gminnej we Frednowych (łącznik). Parametry techniczne: klasa techniczna drogi D – dojazdowa kategoria ruchu KR 2 prędkość projektowa Vp=40km/h - Parametry geometryczne drogi są następujące: szerokość jezdni – 4,00m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa - Parametry ciągów pieszych (chodników): szerokość chodnika – 1,2 m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm - Parametry zjazdów: szerokość 4,00 – 5,00 m nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8 cm Projektowane rozwiązania wysokościowe Rozwiązanie wysokościowe budowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartości 2%. Projektowane przekroje normalne: - Elementy drogi jezdnia – nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm - Chodniki szerokość chodnika 1,20m. Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielkość spadków 2%. Chodniki wykonać w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonać z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm wysokość + 12cm. - Zjazdy Szerokość zjazdów dopasowana do istniejących 4,00 – 4,40m wykonane z kostki betonowej o gr. 8cm obramowane obrzeżem betonowym 8x30cm i krawężnikiem najazdowym 15x22cm. Wszystkie krawężniki i obrzeża oparte na ławie betonowej z oporem C12/15. Projektowana konstrukcja nawierzchni Jezdnia z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej Warstwa ścieralna – naw. cienkowarstwowa bitumiczna powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem fr. 5-8mm i 8-11mm oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0-31,5mm o grubości 15cm, Chodnik Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 6cm, Warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5mm o gr. 10 cm, Warstwa odsączająca z piasku 0/20 o gr. 10cm, Zjazdy Warstwa ścieralna z kostki brukowej kolorowej gr. 8cm, Warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5mm o gr. 10 cm, Warstwa odsączająca z piasku 0/20 o gr. 10cm, Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren 2) Część II - Przebudowa drogi gminnej Gulb-Wólka. Parametry projektowe: Długość – 1814mb, Klasa drogi – L Prędkość projektowana – 30 km/h Szerokość jezdni – 4 m Pobocza obustronne 2 x 0,75m, Geometria: Promienie łuków poziomych R6-R240 Spadek poprzeczny – daszkowy 2%, na łukach jednostronny 2-3%, Profil podłużny: Niweletę dostosować do stanu istniejącego, Zjazdy na posesję: Projektowane zjazdy znajdują się w większości w miejscach istniejących. Na całym odcinku projektowanej przebudowy drogi należy przebudować zjazdy indywidualne na posesje oraz na pola. Wszystkie zjazdy zostały zaprojektowane do granic posesji. Nawierzchnie zjazdów: warstwa kłsm 0/31,5 gr. 10cm. Wszystkie zjazdy projektuje się do granic pasa drogowego. Lokalizację zjazdu uzgodnić z właścicielem posesji. Geometrycznie dostosować do terenu. Odwodnienie: Odwodnienie drogi powierzchniowo poprzez spadki podłużne i poprzeczne do istniejących rowów lub powierzchniowo. Na całym odcinku projektowanej drogi należy oczyścić, pogłębić i przeprofilować rowy, które uległy częściowemu lub całkowitemu zamuleniu bądź zniszczeniu. Projektuje się również wymianę przepustów pod zjazdami na betonowe ze ściankami czołowymi o tych samych średnicach oraz rzędnych wlotów i wylotów. Oznakowanie docelowe: według projektu stałej organizacji ruchu. 3) Część III - Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku. Parametry techniczne klasa techniczna drogi D – dojazdowa kategoria ruchu KR 2 prędkość projektowa Vp=40km/h Parametry geometryczne drogi są następujące: szerokość jezdni – 4,00m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa Parametry ciągów pieszych (chodników): szerokość chodnika – 1,2m nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6cm Parametry zjazdów: szerokość 4,00 – 5,00 m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa długość: odc. A-B – 172mb, odcinek C-D – 330mb, powierzchnia: jezdnia 2372 m2, chodniki 363 m2, zjazdy 209,50 m2 Projektowane rozwiązania wysokościowe Rozwiązanie wysokościowe budowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartości 2%. Projektowane przekroje normalne Elementy drogi jezdnia – nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm Chodniki szerokość chodnika 1,20m. Spadki poprzeczne chodnika jednostronne w kierunku jezdni. Wielkość spadków 2%. Chodniki wykonać w obrzeżach betonowych 8x30cm na ławie betonowej z oporem C12/15 posadowionych na podsypce cementowo-piaskowej. Chodniki wykonać z kostki betonowej szarej grub. 6cm. Od strony jezdni krawężnik betonowy 15x30cm wysokość + 12cm. Zjazdy Szerokość zjazdów dopasowana do istniejących 4,00 – 5,00m wykonane z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej oraz z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15cm, Projektowana konstrukcja nawierzchni Jezdnia z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej Warstwa ścieralna – naw. cienkowarstwowa bitumiczna powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem fr. 5-8mm i 8-11mm oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0-31,5mm o grubości 15cm, Chodnik Warstwa ścieralna z kostki betonowej brukowej szarej o gr. 6cm, Warstwa podsypki cementowo piaskowej 1:4 o gr. 3 cm, Podbudowa z kruszywa łamanego mechanicznie stabilizowanego 0-31,5mm o gr. 10 cm, Warstwa odsączająca z piasku 0/20 o gr. 10cm, Zjazdy Warstwa ścieralna z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej – utrwalenie emulsjami asfaltowymi i grysem fr. 5-8mm i 8-1mm, podbudowa z kruszywa łam. stab. mechanicznie 0/31,5mm o gr. 15cm, Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren. 4) Część IV – Przebudowa drogi gminnej w Szymbarku na odcinku ok. 540 m. Parametry techniczne klasa techniczna drogi D – dojazdowa kategoria ruchu KR 2 prędkość projektowa Vp=40km/h Parametry geometryczne drogi są następujące: szerokość jezdni – 4,50m nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa długość: 540mb, powierzchnia: jezdnia 2443m2, Projektowane rozwiązania wysokościowe Rozwiązanie wysokościowe budowy drogi zaprojektowano zapewniając właściwe odwodnienie powierzchni jezdni. Pochylenia poprzeczne jezdni jednostronne o wartości 2%. Projektowane przekroje normalne Elementy drogi jezdnia – nawierzchnia bitumiczna cienkowarstwowa oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 15cm Projektowana konstrukcja nawierzchni Jezdnia z nawierzchni bitumicznej cienkowarstwowej Warstwa ścieralna – naw. cienkowarstwowa bitumiczna powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysem fr. 5-8mm i 8-11mm oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabil. mech. 0-31,5mm o grubości 15cm, Odwodnienie Odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległy teren Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót. Kod CPV: 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg, 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg, 45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta winna zawierać: 1) formularz oferty stanowiący załącznik Nr 1 do SIWZ, 2) Pisemne zobowiązanie w przypadku gdy, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych – załącznik Nr 4 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia przez Wykonawcę pełnomocnika oryginał udzielonego pełnomocnictwa lub notarialnie potwierdzoną jego kopię. Z treści pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać zakres umocowania do czynności związanych z postępowaniem o udzielnie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach