Przetargi.pl
Dostawa jednorazowych artykułów medycznych i weterynaryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48895241450 , fax. +48895241477
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7
  10-072 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48895241450, fax. +48895241477
  REGON: 00009266300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://olsztyn.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa jednorazowych artykułów medycznych i weterynaryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych artykułów medycznych i weterynaryjnych zestawionych w poniższych zadaniach: Zadanie nr 1 – Materiały do filtracji Zadanie nr 2 – Krioprobówki do przechowywania drobnoustrojów Zadanie nr 3 – Końcówki do pipet Finnpippette Zadanie nr 4 – Końcówki do pobierania przesączu Zadanie nr 5 – Końcówki do analizatora ETI-MAX 3000 Zadanie nr 6 – Worki do stomachera i na odpady Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania dotyczące przedmiotu oraz ilości zostały wyszczególnione w tabeli, w załączniku nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33141000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie specjalnych wymagań. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia(załącznik nr 4 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy złożyć: a) dokumenty potwierdzające równoważność zaproponowanego towaru, o których mowa w Rozdziale 3 ust. 5 SIWZ. b) dokumenty wyszczególnione w formularzu cenowym do zadania. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (sporządzony w języku polskim lub z tłumaczeniem na j. polski).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach