Przetargi.pl
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn"

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie ogłasza przetarg

 • Adres: 11-400 Kętrzyn, Gen. Władysława Sikorskiego
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
  Gen. Władysława Sikorskiego 78
  11-400 Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 750 31 88, , fax. 89 750 37 54
  REGON: 51020760500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wm.strazgraniczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn.: "Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowi realizacja robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą: „Remont budynku nr 3 w m. Kętrzyn”, które składa się z następujących części: 1.1. Część nr 1 – Remont korytarza II piętra budynku nr 3 1.2. Część nr 2 – Remont klatki schodowej (lewej) w budynku nr 3 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi: 2.1. dla Części nr 1 – Remont korytarza II pietra budynku nr 3 załącznik nr 1 do SIWZ w tym: załącznik nr 1A - Dokumentacja projektowa i załącznik nr 1B – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 2.2. dla Części nr 2 – Remont klatki schodowej (lewej) w budynku nr 3 załącznik nr 2 do SIWZ w tym załącznik nr 1C - Dokumentacja projektowa i załącznik nr 1D – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia następujące czynności: Dla części nr 1 - Remont korytarza II piętra budynku nr 3 - rozbiórka starej i wykonanie nowej posadzki, - demontaż i montaż stolarki drzwiowej, - malowanie ścian i sufitów oraz rur, - wymiana osprzętu elektrycznego, - wymiana grzejników, - związanych z naprawą powierzchni murowanych, - wymiana kanałów elektroinstalacyjnych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. Dla Część nr 2 – Remont klatki schodowej (lewej) w budynku nr 3 - rozbiórka starej i wykonanie nowej posadzki, - wykonanie okładzin schodów, - roboty malarskie związane z balustradą, - demontaż i montaż stolarki drzwiowej, - malowanie ścian i sufitów oraz rur, - wymiana osprzętu elektrycznego, - wymiana grzejników, - związanych z naprawą powierzchni murowanych, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia. 4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 3 czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany. 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 5.1.żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów, o których mowa w pkt. 3 i dokonywania ich oceny, 5.2.żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, 5.3.przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy. 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 6.1.oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 6.2.zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy. 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości: 1.1. Część nr 1 – Remont korytarza II piętra budynku nr 3 – 2500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) 1.2. Część nr 2 – Remont klatki schodowej (lewej) w budynku nr 3 - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). 3. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ nr sprawy 22/FI/19.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 1.1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców, 1.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis (szczegółowe informacje), z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 4. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 4.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach