Przetargi.pl
Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.

Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza przetarg

 • Adres: 97-200 Tomaszów Mazowiecki, Św. Antoniego 41
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarzad Dróg Powiatowych w Tomaszowie Mazowieckim
  Św. Antoniego 41
  97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie
  REGON: 590653653
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. Przebudowa: DP 4301E, DP 4304E, przebudowa i rozbudowa DP 1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345EZadanie składa się z następujących odcinków dróg powiatowych:• DP 4301E Węgrzynowice - Świniokierz na odcinku 1422,00 m• DP 4304E Żelechlinek - Czerniewice na odcinku 830,00 m• DP 1509E Łaknarz - Będków na odcinku 990,00 m• DP 4345E ul. Majowa na odcinku 234,97 m 1. Istniejący stan zagospodarowania terenu1.1. Przebudowa DP 4301E Węgrzynowice - ŚwiniokierzDroga będąca przedmiotem zadania zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Węgrzynowice i Świniokierz Dworski, gmina Żelechlinek i Budziszewice, powiat tomaszowski. Planuje się dokonanie przebudowa DP 4301E na odcinku 1422m. Droga powiatowa nr 4301E biegnie w znacznej części przez teren niezabudowany. W jej końcowym odcinku dochodzi do terenów zabudowanych m. Węgrzynowice gdzie łączy się poprzez skrzyżowanie zwykłe z DP 2920E. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok. 5,00m, oraz pobocza gruntowe i rowy przydrożne. W terenie, na którym będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie podziemne: sieć energetyczna, wodociąg przebiegała przebudowa układu – teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w dostatecznym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów w granicach istniejącego pasa drogowego.1.2. Przebudowa DP 4304E Żelechlinek - CzerniewiceDroga będąca przedmiotem zadania zlokalizowana jest pomiędzy miejscowościami Żelechlinek i Bartoszówka, gmina Żelechlinek, powiat tomaszowski. Planuje się dokonanie przebudowa DP 4304E na odcinku 830,00m. Droga powiatowej nr 4304E biegnie w całości zlokalizowana jest w terenach niezabudowanych. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok 5,00m, oraz pobocza gruntowe i rowy przydrożny. W terenie, na którym będzie realizowana przebudowa układu komunikacyjnego znajduje się uzbrojenie podziemne: doziemna sieć energetyczna– teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w dobrym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo do istniejących rowów w granicach istniejącego pasa drogowego.1.3. Przebudowa i rozbudowa DP 1509E Łaknarz - BędkówDroga będąca przedmiotem opracowania łączy miejscowości Łaknarz i Będków, stanowi odcinek drogi powiatowej nr 1509E i biegnie w całości przez teren niezabudowany. Droga zlokalizowana jest w gminie Będków powiat tomaszowski. Początek robót to granica powiatu tomaszowskiego i piotrkowskiego. Planuje się dokonanie przebudowa DP 1509E na odcinku 990m. Na całym odcinku posiada nawierzchnie bitumiczną szerokości ok. 4,00m, oraz pobocza gruntowe. W terenie, na którym będzie się przebiegała przebudowa układu sieć komunikacyjnego znajduje uzbrojenie podziemne: teletechniczna, sieć energetyczna, wodociąg – teren uzbrojony. Obecnie układ komunikacyjny w złym stanie technicznym. Odprowadzenie wód opadowych odbywa się powierzchniowo w granicach istniejącego pasa drogowego.1.4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E Droga powiatowa, na której planuje się zamierzenie inwestycyjne, zlokalizowana jest w gminie - miasto Tomaszów Mazowiecki na terenie miasta Tomaszów Mazowiecki, w powiecie tomaszowskim i przebiega przez kompleksy zabudowane, budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz budynkami gospodarskimi i usługowymi. Obszar bezpośrednio graniczący z inwestycją ma jednolity charakter zagospodarowania i użytkowania. Przedmiotowa droga posiada nawierzchnię utwardzoną bitumiczną o szerokości ok. 6,1 m ul. Majowa i 8-8,14m ul Szczęśliwa. Jezdnia z obu stron ograniczona krawężnikami. Istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi w dostatecznym stanie technicznym. Na całym odcinku objętym opracowaniem występują liczne zjazdy indywidualne do przyległych posesji prywatnych i zjazd publiczny do zakładu a także nieurządzone zjazdy do posesji niezagospodarowanych. Są to zjazdy gruntowe i o nawierzchniach utwardzonych (kostka brukowa betonowa, płyty betonowe, kruszywo). Przedmiotowa droga łączy się skrzyżowaniami zwykłymi z ul. Szczęśliwą i ul. Orlą. Nie występują wydzielone zatoki autobusowe na przedmiotowym odcinku drogi. Na terenie, na którym będzie przebiegała przebudowa układu komunikacyjnego, znajdują się uzbrojenia podziemne i naziemne tj.: energetyczne, oświetlenie uliczne, telekomunikacyjne, wodociąg, gaz, kanalizacja sanitarna.2. Zakres robót objęty zamówieniem2.1. Przebudowa DP 4301E Węgrzynowice - ŚwiniokierzProjektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 4301E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 1422m zostaną wykonane roboty:- frezowanie profilujące,- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej, - lokalne wykonanie pełnej konstrukcji drogi,- wykonanie poszerzenia jezdni, - przebudowa zjazdów, - budowa kanału technologicznego, - odtworzenie istniejących poboczy,- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.2.2. Przebudowa DP 4304E Żelechlinek - CzerniewiceProjektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 4304E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 830m zostaną wykonane roboty:- frezowanie profilujące,- wykonanie nowej warstwy wyrównawczej i ścieralnej, - wykonanie poszerzenia jezdni, - przebudowa zjazdów, - budowa kanału technologicznego, - odtworzenie istniejących poboczy,- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.2.3. Przebudowa DP 1509E Łaknarz - BędkówProjektuje się przebudowę drogi powiatowej nr 1509E. Na odcinku objętym zadaniem tj. 990m zostaną wykonane roboty:- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,- wykonanie podbudowy w technologii MCE,- wykonanie nowych warstw bitumicznych,- przebudowa zjazdów, - budowa kanału technologicznego, - odtworzenie istniejących poboczy,- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.2.4. Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E 2.4.1. Branża drogowaPrzedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni jezdni drogi i chodników ul. majowej o długości 234,97m na odcinku od ul. Szczęśliwej do ul. Orlej wraz z przebudową skrzyżowania ul. Szczęśliwej i Majowej w następującym zakresie:- przebudowa skrzyżowań z ul. Szczęśliwą i Orlą,- rozbiórka istniejących elementów drogi,- zasadnicze roboty ziemne, korytowanie, wykonanie nasypów,- wykonanie warstw odsączających z piasku i stabilizowanych cementem,- wykonanie podbudów z kruszyw łamanych i z AC 22P,- wykonanie nawierzchni bitumicznych z AC i SMA,- wykonanie nawierzchni poboczy, chodników, zatok postojowych z kostki brukowej betonowej,- przebudowa istniejących zjazdów,- zabezpieczenie kolidującej sieci elektroenergetycznej,- zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej rurami osłonowymi,- budowa kanału technologicznego,- wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego,- wycinka kolidujących krzaków,- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- oznakowanie zadania tablicą informacyjną o dofinansowaniu zadania z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.2.4.2. Branża instalacyjna- budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PVC 250mm,- budowa rurociągów grawitacyjnych z rur PVC 160mm, - budowa rurociągów tłocznych z rur PE 125mm, - budowa studni rewizyjnych DN 1000mm,- budowa wpustów deszczowych z osadnikami,- budowa przepompowni ód deszczowych Dn 1200mm,- budowa przyłącza energetycznego. Zakres zamówienia obejmuje:- wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu,- montaż tablic informacyjnych, zgodnych z wymaganiami informacyjnymi wynikającymi z załącznika do uchwały nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych ,Inwestycja pod nazwą „Przebudowa: DP 4301E, DP4304E, przebudowa i rozbudowa DP1509E oraz budowa kanalizacji deszczowej w ciągu drogi powiatowej nr 4345E. ”, dofinansowana jest z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach