Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO oraz klastra sprzętowego urządzeń UTM

Gmina Aleksandrów Łódzki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-070 Aleksandrów Łódzki, Plac Tadeusza Kościuszki 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 270 03 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Aleksandrów Łódzki
  Plac Tadeusza Kościuszki 2
  95-070 Aleksandrów Łódzki, woj. łódzkie
  tel. 42 270 03 00
  REGON: 472057738
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie systemu klasy SIEM (Security Information and Event Management) wraz z modułem ochrony danych osobowych RODO oraz klastra sprzętowego urządzeń UTM
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ IDostawa i wdrożenie oprogramowania SIEM (Security Information Event Management) umożlwiającego zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach IT oraz wspomagającemu organizację w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO.Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania SIEM (Security Information Event Management) umożlwiającego zbieranie i przechowywanie informacji o zdarzeniach IT oraz wspomagającemu organizację w utrzymaniu zgodności z wymaganiami RODO, jego wdrożenie, świadczenie bezpłatnych usług: gwarancji, wparcia producenta oraz asysty technicznej wykonawcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SWZ – OPZ SIEM. Opis należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania WykonawcówCZĘŚĆ IIDostawa i wdrożenie zintegrowanego system bezpieczeństwa (UTM) – 2 szt.Przedmiotem zamówienia jest:a) dostawa dwóch urządzeń sieciowych klasy UTM (dalej: „Urządzenia”), wraz ze stosownymi licencjami; Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany sprzętu na nowy (trade up), w wyniku czego zamawiający przekaże zamawiającemu obecnie posiadane urządzenia Fortinet Fortigate 100D: nr seryjny FG100D3G13807814 oraz FG100D3G16820911, licencja ważna do 08.08.2022 r. [Unified Threat Protection (UTP) (IPS, Advanced Malware Protection, Application Control, Web & Video Filtering, Antispam Service, and 24x7 FortiCare) wraz z usługą AHB];b) instalacja, konfiguracja (migracja konfiguracji z zastępowanych urządzeń) i uruchomienie urządzeń w ramach infrastruktury posiadanej przez Zamawiającego,c) świadczenie bezpłatnych usług wsparcia technicznego przez dedykowanego eksperta posiadającego certyfikat NSE4/CCNP lub równoważny, przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru ,d) dostarczenie licencji upoważniających do korzystania z aktualnych baz funkcji ochronnych producenta i serwisów, obejmujących co najmniej: Kontrolę Aplikacji, IPS, Antywirus, Analizę typu Sandbox (z uwzględnieniem sygnatur do ochrony urządzeń mobilnych - co najmniej dla systemu operacyjnego Android), Analizę typu Sandbox, bazy reputacyjne adresów IP/domen na okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru;e) aktualizacja oprogramowania Urządzeń przez okres 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SWZ – OPZ UTM. Opis należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72268000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach