Przetargi.pl
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko, gmina Koluszki.”

Gmina Koluszki ogłasza przetarg

 • Adres: 95-040 Koluszki, 11 Listopada 65
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 48 44 725 67 00
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koluszki
  11 Listopada 65
  95-040 Koluszki, woj. łódzkie
  tel. 48 44 725 67 00
  REGON: 590648362
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Jeziorko, gmina Koluszki.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości około 1358 m we wsi Jeziorko, gmina Koluszki.W zakres realizacji wchodzą następujące prace:a) frezowanie istniejącej nawierzchni,b) wykonanie warstwy wiążącej,c) wykonanie warstwy ścieralnej,d) wykonanie pobocza z destruktu,2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:1) Materiał do zgłoszenia robót - Załącznik nr 8 do swz2) Przedmiar robót - Załącznik nr 9 do swz3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót Załącznik nr 10 do SWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach