Przetargi.pl
„Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Giecznie” i „Remont odwodnienia Szkoły Podstawowej w Giecznie”

Gmina Zgierz ogłasza przetarg

 • Adres: 95-100 Zgierz, Łęczycka
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zgierz
  Łęczycka
  95-100 Zgierz, woj. łódzkie
  REGON: 472057840
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Giecznie” i „Remont odwodnienia Szkoły Podstawowej w Giecznie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:I. Remont elewacji budynków Szkoły Podstawowej w Giecznie, w tym:1. Instalacje elektryczne2. Rynny i rury spustowe3. Roboty malarskie4. Rusztowanie5. Tynki mozaikowe6. Przebudowę wnęki hydrantu7. Naprawę głuchych tynków, pęknięć i ubytków8. Podbitkę drewniana dachu-wymianę desek okapowych9. Opaskę wokół budynku10. Przebudowę schodów wejścia głównego11. Schody zewnętrzne do sali gimnastycznejII. Przebudowę okien w ścianie zewnętrznej budynku "B", w tym:1. Stolarkę okienną2. Rozbiórkę ścian3. Roboty tynkarskie malarskieIII. Roboty pozostałe, w tym:1. Zawiadomienie PINB w Zgierzu o zakończeniu budowy, robót budowlanych (przyjęte bez sprzeciwu, zawiadomienie organu nadzoru budowlanego) wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli jest wymagana lub uzyskanie zaświadczenia o braku konieczności dokonania zgłoszenia zakończenia budowy, robót budowlanychIV. Remont odwodnienia Szkoły Podstawowej w Giecznie, w tym:1. Roboty ziemne oraz wykonanie drenażu2. Wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych3. Prace elektryczne oraz podłączenie pompy
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45442100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach