Przetargi.pl
Sukcesywne dostawy opału (węgla kamiennego) do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2022/2023

Gmina Inowłódz ogłasza przetarg

 • Adres: 97-215 Inowłódz, Spalska 2
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Inowłódz
  Spalska 2
  97-215 Inowłódz, woj. łódzkie
  REGON: 590647990
 • Adres strony internetowej zamawiającego: inowlodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywne dostawy opału (węgla kamiennego) do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2022/2023
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ nr 1 – Węgiel kamienny (kostka, ekogroszek)1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału (węgla kamiennego) do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2022/2023 zgodnie z poniższym:Budynek Urzędu Gminy w Inowłodzu, Węgiel kamienny kostka - 22 tonyBudynki komunalne w Królowej Woli nr 76 i 78, Węgiel kamienny kostka - 17 tonBudynek GOK w Królowej Woli, Węgiel kamienny kostka - 6 tonŚwietlica wiejska Liciążna, Węgiel kamienny kostka - 1 tonaŚwietlica wiejska Konewka, Węgiel kamienny kostka - 2 tonyBudynek OSP Inowłódz, Węgiel kamienny ekogroszek - 7 tonRazem węgiel kamienny kostka: 48 tonRazem węgiel kamienny ekogroszek: 7 ton2. Specyfikacja opału (węgla kamiennego) 2.1. Sortyment kostka- wartość opałowa: 26 – 29 MJ/kg- zawartość popiołu: 4 – 10% - wymiar ziarna: 120 – 60 mm- zawartość siarki: < 0,6%2.2. Sortyment ekogroszek- wilgotność: do 10%- zawartość popiołu: 5 – 10% - wymiar ziarna: 20 – 8 mm - zawartość siarki: < 0,1%3. Szczegółowy opis zamieszczony został w Rozdziale 4 SWZ.CZĘŚĆ nr 2 – Pellet1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opału (Pellet) do budynków będących własnością Gminy Inowłódz w sezonie grzewczym 2022/2023.Budynek Szkoły Podstawowej w Brzustowie, Pellet - 40 tonRazem Pellet: 40 ton2. Specyfikacja opału - Pellet - kaloryczność ≥ 16.500 MJ/kg (4,6 kWh/kg)- wilgotność maksymalna ≤ 10%- gęstość nasypowa 600 ≤BD≤ 750 kg/m. - zawartość popiołu ≤ 0,7%- wytrzymałość mechaniczna (abrazja) ≥ 98,00%3. Szczegółowy opis zamieszczony został w Rozdziale 4 SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09111000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-29

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach