Przetargi.pl
Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu

Miasto Opole ogłasza przetarg

 • Adres: 45-015 Opole, Rynek-Ratusz
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 38 702 , fax. 77 44 58 326
 • Data zamieszczenia: 2020-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Opole
  Rynek-Ratusz -
  45-015 Opole, woj. opolskie
  tel. 77 44 38 702, fax. 77 44 58 326
  REGON: 53141266800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.um.opole.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa dachu budynku przy ul. Targowej 6 w Opolu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac obejmuje roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, instalacją odgromową, montażem okien połaciowych i akcesoriami (stopnie i ławki kominiarskie, płotki śniegowe). Przewiduje się również wymianę uszkodzonych elementów więźby dachowej i ołacenia oraz impregnację całości konstrukcji środkami zabezpieczającymi przeciwgrzybicznymi i ogniochronnymi, a także inne prace i czynności niezbędne do kompletnego i prawidłowego wykonania wymiany pokrycia dachowego dachu przy uwzględnieniu aktualnego jego stanu i wyposażenia. Szczegółowy zakres rzeczowy prac przewidzianych do realizacji ww. zadania inwestycyjnego zawarty jest w: a) projekcie budowlanym remontu i przebudowy pokrycia dachowego budynku przedszkola zlokalizowanego w Opolu przy ul. Targowej 6 (dz. nr 12/3, AM 53, obręb Opole); b) projekcie wykonawczym remontu i przebudowy pokrycia dachowego budynku przedszkola zlokalizowanego w Opolu przy ul. Targowej 6 (dz. nr 12/3, AM 53, obręb Opole) zrealizowanych przez Pracownię Projektową arch. Jadwiga Bartnik. Dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie: www.bip.um.opole.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W tym celu w oświadczeniu Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego. W tym celu w oświadczeniu o którym mowa w pkt III.3 Wykonawca wypełnia część dotyczącą żądania Zamawiającego. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie ma potwierdzać spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach ww. oświadczeniu. 2. Zobowiązanie podmiotu, jeżeli Wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wykazania zdolności zawodowej, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do formularza „OFERTA PRZETARGOWA” załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia zdolności zawodowej wystawione przez podmiot udostępniający. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca ustanowił pełnomocnika, pełnomocnictwo obowiązkowe w przypadku konsorcjum. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Prawa, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Prawa. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia załączono do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach