Przetargi.pl
Przebudowa części parteru budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego (sklep) na pomieszczenia biurowe RZGW (punkt obsługi osób niepełnosprawnych) wraz z dobudową zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce Nr 13/1, 134/3 obr. 145 Śródmieście przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-109 Kraków, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (012) 6284106 , fax. (012) 4232153
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Marsz. J. Piłsudskiego 22 22
  31-109 Kraków, woj. małopolskie
  tel. (012) 6284106, fax. (012) 4232153
  REGON: 35711356100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krakow.rzgw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części parteru budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego (sklep) na pomieszczenia biurowe RZGW (punkt obsługi osób niepełnosprawnych) wraz z dobudową zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce Nr 13/1, 134/3 obr. 145 Śródmieście przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części parteru budynku biurowo-usługowego ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego (sklep) na pomieszczenia biurowe RZGW (punkt obsługi osób niepełnosprawnych) wraz z dobudową zewnętrznej pochylni dla osób niepełnosprawnych na działce Nr 13/1, 134/3 obr. 145 Śródmieście przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 w Krakowie. Szacunkowa wartość zamówienia (netto) 283808,94 zł.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium przetargowego w kwocie 5 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.krakow.rzgw.gov.pl/zamówienia publiczne/ogłoszenia
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach