Przetargi.pl
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz

Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33-340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego 25
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25 25
  33-340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót związanych z remontem cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych będących w administracji Gminy Stary Sącz. W zakres robót wchodzi: - uzupełnienie ubytków nawierzchni bitumicznych mieszanką emulsji asfaltowej i grysów bazaltowych; - przy użyciu remonterów specjalistycznych; - uzupełnienie ubytków z zastosowaniem mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco; - odnowa nawierzchni jezdni poprzez wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej; - ścięcie i uzupełnienie poboczy; - naprawa przez uszczelnienie podłużnych i poprzecznych spękań nawierzchni zalewą asfaltową. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót (załącznik nr 8). Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie również: organizacja placu budowy, zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób trzecich, prowadzenie robót budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej i wody, pokrycie kosztów związanych z wyłączeniem lub uszkodzeniem mediów w trakcie prowadzonych robót budowlanych, pokrycie kosztów związanych z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, pokrycie kosztów ekspertyz i badań oraz wydatków związanych z organizacją końcowego odbioru technicznego robót budowlanych. Zamawiający zaleca aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonali wizji przyszłego terenu budowy. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji technicznej opisując przedmiot zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5000 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.stary.sacz.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach