Przetargi.pl
Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, chodników, parkingów, placów i zjazdów o nawierzchni asfaltowej lub tłuczniowej oraz utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego w 2016r. w ramach zadania pn. /Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich./

Miasto Oświęcim ogłasza przetarg

 • Adres: 32-600 Oświęcim, ul.Zaborska 2
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8429311,8429311 , fax. 033 8429199
 • Data zamieszczenia: 2015-11-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Oświęcim
  ul.Zaborska 2 2
  32-600 Oświęcim, woj. małopolskie
  tel. 033 8429311,8429311, fax. 033 8429199
  REGON: 00052640000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.oswiecim.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Utrzymanie nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych i wewnętrznych zarządzanych przez Prezydenta Miasta Oświęcim, dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Oświęcim, chodników, parkingów, placów i zjazdów o nawierzchni asfaltowej lub tłuczniowej oraz utrzymanie korony wału przeciwpowodziowego w 2016r. w ramach zadania pn. /Utrzymanie nawierzchni dróg, ciągów pieszych, drogowych obiektów inżynierskich./
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na wykonywaniu przez wybranego wykonawcę czynności polegających na: a) bieżących kontrolach stanu infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia; b) zgłaszaniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego zauważonych awarii i ubytków; c) dokonywaniu na zlecenie Zamawiającego napraw obiektów. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem, b) regenerację nawierzchni bitumicznych emulsją i kruszywem łamanym, c) naprawa nawierzchni tłuczniowych, d) remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, e) wyrównanie istniejącej podbudowy mechanicznie, f) regulację pionową studzienek dla urządzeń podziemnych, g) regulację wysokości kratek ściekowych, h) konserwację i naprawy przepustów drogowych i) wykonywanie innych robót i prac niezbędnych do należytego wykonywania przedmiotu zamówienia (organizacja ruchu, oznakowanie zastępcze, wniosek o zajęcie pasa drogowego, badania, dokumentacja powykonawcza, itp.). 3. Szacunkowy, prognozowany zakres robót określony został w przedmiarze robót natomiast sposób ich realizacji - w specyfikacji technicznej, które to dokumenty stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Upubliczniona poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja wraz z niniejszą SIWZ stanowią całość i są podstawą dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowego zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku do specyfikacji, pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót pod warunkiem, że łączna wartość wykonanych robót nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia określonego w umowie. 5. Ogólna charakterystyka przedmiotu zamówienia: Zadanie polega na wykonywaniu przez wybranego wykonawcę czynności polegających na: a) bieżących kontrolach stanu infrastruktury objętej przedmiotem zamówienia; b) zgłaszaniu upoważnionemu przedstawicielowi Zamawiającego zauważonych awarii i ubytków; c) dokonywaniu na zlecenie Zamawiającego napraw obiektów. 6. Szacunkowy, prognozowany zakres robót określony został w przedmiarze robót natomiast sposób ich realizacji - w specyfikacji technicznej, które to dokumenty stanowią odpowiednio załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Upubliczniona poprzez publikację na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacja wraz z niniejszą SIWZ stanowią całość i są podstawą dla sporządzenia planowanego zestawienia kosztów. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilościowego zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w załączniku do specyfikacji, pomiędzy poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót pod warunkiem, że łączna wartość wykonanych robót nie przekroczy wartości umownej wynagrodzenia określonego w umowie. 8. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) wybrany wykonawca zobowiązany będzie do stałej kontroli dróg i chodników objętych przedmiotem zamówienia i zgłaszania na bieżąco występujących nieprawidłowości (awarii, ubytków, pogorszenia stanu technicznego infrastruktury itp.) wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego. b) wykonanie danej roboty naprawczej przez wykonawcę dokonane może być tylko po uprzednim jej zleceniu przez przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca wraz z Zamawiającym na bieżąco będą ustalać zakresy i terminy realizacji zadań na poszczególnych robotach. Jeśli termin realizacji zleconego zadania nie zostanie określony inaczej, przyjmuje się, że wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty jej zlecenia. c) wykonawca zobowiązuje się do cotygodniowych objazdów dróg własnym pojazdem wraz z przedstawicielem Zamawiającego w celu dokonywania bieżących przeglądów. Zamawiający nie przewiduje odrębnych płatności za objazdy, wszelkie koszty związane z objazdami wykonawca winien uwzględnić w cenie ofertowej. d) w przypadku zlecenia przez Zamawiającego pilnych robót związanych z usunięciem awarii nawierzchni jezdni lub chodników zagrażających bezpieczeństwu pojazdów lub pieszych - wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce takiego zdarzenia w czasie do 3 godzin od zlecenia, a roboty powinny być wykonane w ciągu 24 godzin od zlecenia. e) rozpoczęte i nie zakończone roboty winne być kontynuowane następnego dnia. f) wykonawca zobowiązuje się do składania meldunków z wykonania zadania wyznaczonemu przedstawicielowi Zamawiającego. Meldunki w okresach prowadzenia robót składane będą codziennie w dniach pracy Urzędu Miasta Oświęcim do godziny 10:00 dnia następnego osobiście, faxem lub pocztą elektroniczną. Wzór meldunku stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. g) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecania napraw w wybrany przez siebie sposób, tj.: pisemnie w formie listu; ustnie, bezpośrednio pracownikowi wykonawcy lub telefonicznie na wskazany przez wykonawcę nr telefonu; faksem, na wskazany przez wykonawcę nr faks; drogą poczty elektronicznej (e-mail) na wskazany przez wykonawcę adres poczty elektronicznej. Wykonawca zobowiązany będzie wskazać dane teleadresowe niezbędne dla dokonywania zleceń oraz osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia. h) wykonawca zapewni w trakcie prowadzenia robót dojazd i dojście do istniejących posesji. i) Zamawiający nie zapewnia punktu poboru energii elektrycznej, wody oraz innych mediów potrzebnych do realizacji zamówienia. j) wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane zaniechaniem prac bądź niewłaściwym lub nieterminowym ich wykonaniem. Wykonawca robót jest zobowiązany do wykonania i uzgodnienia na swój koszt projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz wykonania robót wynikających z tego projektu wraz z bieżącym utrzymaniem wykonanego oznakowania i jego likwidacją po zakończeniu robót, zgodnie z zasadami określonymi w załącznikach 1,2,3,4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181). k) po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uporządkowania terenu budowy, w terminie nie dłuższym niż trzy dni kalendarzowe. l) wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym logo firmy. Odzież winna być utrzymana w należytej czystości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331419
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres rękojmi na wykonane roboty budowlane
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.oswiecim.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach