Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej w Tarnowie

Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, Plac Dworcowy 4
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6888820 , fax. 14 6888820
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Miejska
  Plac Dworcowy 4 4
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 14 6888820, fax. 14 6888820
  REGON: 00086082000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.gm.tarnow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Instytucja kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan dla potrzeb Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę 1 sztuki samochodu osobowo-dostawczego typu kombivan, między innymi o następujących minimalnych parametrach: 1. rok produkcji: 2012 lub 2013 (z przeznaczeniem na rynki europejskie do ruchu prawostronnego - kierownica z lewej strony pojazdu), 2. dopuszczalna masa całkowita do 2500 kg, 3. silnik wysokoprężny turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa, 4. zużycie energii - nie więcej niż 5,04 MJ/km w cyklu miejskim i 3,6 MJ/km w cyklu pozamiejskim, 5. emisja dwutlenku węgla - maks. 0,5 g/km, 6. emisje zanieczyszczeń spalin spełniające wymogi normy EURO 5, tj.: a) tlenków azotu (NOx) - maks. 0,18 g/km, b) cząstek stałych (PM) - maks. 0,005 g/km, c) węglowodorów (HC) - maks. 0,05 g/km, d) tlenków węgla (CO) - maks. 0,5 g/km, 7. pojemność skokowa silnika: min. 1100 cm3 - maks. 2000 cm3, 8. moc silnika min. 90 KM. Pojazd należy dostarczyć do Biura Wystaw Artystycznych - Galerii Miejskiej w Tarnowie, pl. Dworcowy 4.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 84 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://portal.galeria.tarnow.bip-gov.info.pl/bip/ w zakładce Tablica ogłoszeń
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach