Przetargi.pl
Dostawa oleju napędowego na potrzeby DUNAJEC sp z o.o.

DUNAJEC sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-318 Gródek nad Dunajcem, Gródek nad Dunajcem 100
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 441 62 28 , fax. 18 441 62 28
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: DUNAJEC sp. z o.o.
  Gródek nad Dunajcem 100 100
  33-318 Gródek nad Dunajcem, woj. małopolskie
  tel. 18 441 62 28, fax. 18 441 62 28
  REGON: 12044584100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dunajec-grodek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oleju napędowego na potrzeby DUNAJEC sp z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego zgodnie z Polską Normą PN-EN-590 w ilości szacunkowej 45 000 litrów, (średnio 15 000 litrów na rok) polegająca na sukcesywnym tankowaniu pojazdów i maszyn Zamawiającego. 4.2. Dostarczany olej napędowy (letni lub zimowy w zależności od pory roku) powinien spełniać wszystkie wymagane normy jakościowe i posiadać wymagane atesty. Wskazany powyżej olej napędowy, odpowiadać musi wymaganiom jakościowym określonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2004 r. Nr 192 poz. 1969). 4.3. Warunki zakupu paliwa: a. Tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych b. Tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego 4.4. Rozliczenie za zakup paliwa następować będzie na podstawie kart pojazdów 4.5. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania z dystrybutora Wykonawcy w godzinach 07:00 - 20:00 we wszystkie dni tygodnia 4.6. Podstawą rozliczenia za zakup paliwa w okresie obowiązywania umowy będzie cena obowiązująca na stacji paliw Oferenta z dnia zakupu pomniejszona o rabat (na litrze) podany w ofercie. 4.7. Odległość od stacji paliw do siedziby Zamawiającego (Dunajec, sp. z o.o. Gródek nad Dunajcem 100; 33-318 Gródek nad Dunajcem nie może być większa niż 10 km Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczono w części II SIWZ - Opisie Przedmiotu Zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091231008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dunajec-grodek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach