Przetargi.pl
Przebudowa części budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Bochni im. Stanisława Staszica w zakresie wydzielenia sal lekcyjnych w istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową węzłów sanitarnych i przebudową wewnętrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz elektryki.

Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, Windakiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 146 122 603, , fax. 146 117 204
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
  Windakiewicza 23
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 146 122 603, , fax. 146 117 204
  REGON: 18514600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.malopolska.pl/zsn1isswbochni

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa części budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Bochni im. Stanisława Staszica w zakresie wydzielenia sal lekcyjnych w istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową węzłów sanitarnych i przebudową wewnętrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz elektryki.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pn.: Przebudowa części budynku szkoły Zespołu Szkół nr 1 w Bochni im. Stanisława Staszica w zakresie wydzielenia sal lekcyjnych w istniejącej sali gimnastycznej wraz z przebudową węzłów sanitarnych i przebudową wewnętrznych instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej oraz elektryki. 3. Zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach