Przetargi.pl
„Wykonanie prac budowlano- remontowych w remizie strażackiej w miejscowości Stryszowa w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019"

Urząd Gminy w Gdowie ogłasza przetarg

 • Adres: 32-420 Gdów, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 288 94 40; 0-12 251 41 66 , fax. 0-12 251 40 05
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Gdowie
  Rynek 40
  32-420 Gdów, woj. małopolskie
  tel. 0-12 288 94 40; 0-12 251 41 66, fax. 0-12 251 40 05
  REGON: 00053501400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie prac budowlano- remontowych w remizie strażackiej w miejscowości Stryszowa w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie prac budowlano- remontowych w remizie strażackiej w miejscowości Stryszowa w ramach konkursu Małopolskie Remizy 2019
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45443000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy pzp dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 4 do SIWZ
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z zapisami SIWZ. Jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik wraz z ofertą składa się pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach