Przetargi.pl
Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim Remont wiaduktu nad linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 86,213 w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim (etap I)

Miejski Zarząd Dróg ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Zamenhofa 2b
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7352576 , fax. 062 7352664
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Dróg
  ul. Zamenhofa 2b 2b
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7352576, fax. 062 7352664
  REGON: 25158267700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzd.osw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim Remont wiaduktu nad linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 86,213 w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim (etap I)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont wiaduktu nad linią kolejową Kluczbork - Poznań w km 86,213 w ciągu ulicy Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim (etap I) - rozbiórka nawierzchni bitumicznych jezdni oraz izolacja pomostu, - rozbiórka nawierzchni bitumicznej chodnika, krawężników i obrzeży, - rozbiórka elementów wyposażenia wiaduktu: balustrad, latarń, osłon przeciwporażeniowych, - rozbiórka żelbetowych wsporników pomostu, - oczyszczenie powierzchni betonowych, - uzupełnienie ubytków zaprawy i cegieł murów ceglanych, iniekcje spękań, - wykonanie żelbetowej płyty wzmacniającej oraz wsporników pomostu, - montaż elementów odwodnienia, - wykonanie izolacji pomostu, - montaż krawężników i wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni, montaż barier ochronnych, - montaż balustrad stalowych oraz osłon przeciwporażeniowych, - wykonanie nawierzchni chodników z żywic syntetycznych, - wykonanie żelbetowych płyt przejściowych, - wykonanie dylatacji bitumicznych, - wykonanie stalowych ściągów skrzydeł przyczółków, - częściowa rozbiórka stożków przyczółków i odsłonięcie ścian skrzydeł, - wykonanie warstwy z betonu natryskowego zbrojonego i niezbrojonego na powierzchniach bocznych podpór, - wykonanie warstwy z betonu natryskowego na dolnych powierzchniach płyty pomostu, - wykonanie stożków skarpowych, - wykonanie umocnienia stożków skarpowych z kostki betonowej wibroprasowanej, - wykonanie prefabrykowanych schodów skarpowych z balustradą rurową, - wykonanie reprofilacji odcinków skarp z humusowaniem i obsianiem trawą, - montaż rur osłonowych dla instalacji telekomunikacyjnej elektrycznej i oświetlenia, - odwodnienie nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 80.000,00 zł (osiemdziesiąt tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mzd.osw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach