Przetargi.pl
Wynajem samojezdnej frezarki drogowej do asfaltu o szerokości frezowania min. 0,5 m i głębokości frezowania min. 0,1 m do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w ilości 80 godz. w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku

Zarząd Dróg Powiatowych w Turku ogłasza przetarg

 • Adres: 62-700 Turek, ul. Kolska Szosa 64
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 289 1682 , fax. 063 2891682
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
  ul. Kolska Szosa 64 64
  62-700 Turek, woj. wielkopolskie
  tel. 063 289 1682, fax. 063 2891682
  REGON: 31108036630113
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.turek.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wynajem samojezdnej frezarki drogowej do asfaltu o szerokości frezowania min. 0,5 m i głębokości frezowania min. 0,1 m do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w ilości 80 godz. w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wynajem samojezdnej frezarki drogowej do asfaltu o szerokości frezowania min. 0,5 m i głębokości frezowania min. 0,1 m do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w ilości 80 godz. w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku Przedmiot zamówienia obejmuje min. nw. zakres: Wynajem samojezdnej frezarki drogowej do asfaltu o szerokości frezowania min. 0,5 m i głębokości frezowania min. 0,1 m do bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie Powiatu Tureckiego wraz z obsługą operatora posiadającego odpowiednie kwalifikacje i umiejętności w ilości 80 godz. w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku 1. Koszty transportu związane z dojazdem na wskazane miejsce pracy na terenie Powiatu Tureckiego i z powrotem ponosi Wykonawca. 2. Zakres i charakter pracy sprzętu określi każdorazowo Zamawiający 3. Zamawiający z wyprzedzeniem min. 1 dnia powiadomi telefonicznie oraz pisemnie (faksem) Wykonawcę o planowanym terminie robót, miejscu robót oraz niezbędnej ilości sprzętu do wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest zwrotnie potwierdzić przyjęcie zapotrzebowania do realizacji. 4. W przypadku awarii sprzętu w ciągu 8 godz. powinien zostać podstawiony sprzęt zastępczy w uzgodnieniu z Zamawiającym. 5. Paliwo oraz inne materiały eksploatacyjne zapewnia Wykonawca 6. Roboty przy użyciu ww. sprzętu będą prowadzone od poniedziałku do piątku oraz z dni wolne, niedziele i święta.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie żąda wniesienia wadium przetargowego:

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach