Przetargi.pl
Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu ogłasza przetarg

 • Adres: 61-851 Poznań, ul. Zielona 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 8593430 , fax. 61 8593429
 • Data zamieszczenia: 2016-02-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
  ul. Zielona 8 8
  61-851 Poznań, woj. wielkopolskie
  tel. 61 8593430, fax. 61 8593429
  REGON: 63128108000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.powiat.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie Obwodu Drogowego w Zamysłowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi wynajmu sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską, związane z bieżącym utrzymaniem dróg w zakresie transportu technologicznego i załadunku materiałów na terenie działania Obwodu Drogowego w Zamysłowie. 2) Zamówienie zostało podzielone na pięć zadań, będzie realizowane etapami, w miarę potrzeb Zamawiającego. 2. Zakres usług objętych zamówieniem 1. Zamówienie obejmuje następujący transport i sprzęt: Zadanie I Samochód ciężarowy samowyładowczy trójstronnego wywrotu o ładowności 5-8 ton z tylnym zaczepem umożliwiającym podłączenie maszyny roboczej w szczególności urządzenie remontowe UR-01 oraz z możliwością przystosowania pojazdu do zamontowania rynny zasypowej do grysu , długość skrzyni ładunkowej min.5 m wewnątrz - 1 szt. Zamawiający dysponuje rynną zsypową do grysu uwidocznioną na zdjęciu w załączniku. Wykonawca zobowiązany jest do przystosowania własnego pojazdu w ten sposób, aby możliwe było wykorzystanie posiadanej przez Zamawiającego rynny i w takim zestawie przesyłanie grysu do zbiornika zasypowego remontera. Kabina zarejestrowana i przystosowana do przewozu 3 osób (kierowca + 2 pasażerów). Samochód musi być wyposażony w sprawną zespoloną lampę ostrzegawczą ,zamontowaną na dachu pojazdu. max. -1000 godz. Zadanie II Samochód ciężarowy samowyładowczy z możliwością wywrotu na boki z zaczepem wywrotka o ładowności min. 12,0 ton - 1 szt. max. 80 godz. Zadanie III Koparko- ładowarka o : - poj. łyżki ładowarki od 0,6 m3 do 1,2 m3 , - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 60 cm do 70 cm, - szerokości łyżki podsiębiernej koparki od 30 cm do 40 cm, - szerokości łyżki skarpowej koparki od 130 cm do 160 cm. - 1 szt. max. 200 godz. Zadanie IV Podnośnik koszowy o wysokości min. 8m wraz z operatorem zamontowany na pojeździe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5tony -1szt. max. 24 godz. Zadanie V Podnośnik koszowy o wysokości minimum 18m wraz z operatorem) - 1szt. max. 40 godz. Wykonawca składając ofertę na więcej niż 1 zadanie musi wykazać spełnienie warunku oddzielnie na każde zadanie zgodnie z załączonym wzorem Wykaz sprzętu 3. Sposób realizacji zamówienia 1. Sprzęt transport należy podstawić na wezwanie kierownika Obwodu Drogowego w uzgodnionym wcześniej (minimum 20/18/16 godzin (zgodnie z ofertą wykonawcy) przed planowanym wykonaniem usługi terminie. 2 . W sytuacjach wymagających nagłej interwencji ,termin podstawienia sprzętu z zadaniach nr I, III i V może ulec skróceniu do 3h. w zadaniach nr I (max. 10x), nr III (max. 10x), nr V (max. 4x). 3. Minimalny zakres pojedynczego zlecenia obejmować będzie jedną roboczogodzinę, usługi będą zlecane systematycznie w ramach bieżących potrzeb Zamawiającego do momentu wyczerpania ilościowego lub terminowego umowy z Wykonawcą. 4. Wykonawca jest zobowiązany do: a) wyrażenia zgody na zamontowanie w udostępnionym sprzęcie na koszt Zamawiającego systemu lokalizacji pojazdów w postaci nadajników GPS i monitoring oraz do bezzwłocznego zwrotu ww nadajnika na koszt Zamawiającego, po wygaśnięciu umowy lub po jej rozwiązaniu, b) utrzymywania ładu i porządku na terenie świadczonych usług, c) wykonywania usług w taki sposób by ograniczać utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum, d) ewidencjonowania wykonanych usług na bieżąco, przez prowadzenie Karty pracy sprzętu, e) comiesięcznego przedstawiania Kierownikowi Obwodu Drogowego rozliczenia z ilości wykonanych godzin
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 455000002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od żądania wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin podstawienia sprzętu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://zdp.powiat.poznan.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach