Przetargi.pl
Dostawa materiałów ogólnobudowlanych oraz cementu i betonu.

Jednostka Wojskowa nr 3293 ogłasza przetarg

 • Adres: 62-430 Powidz, ul. Witkowska 8
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 277 44 71 , fax. 63 277 41 00, 2774111
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa nr 3293
  ul. Witkowska 8 8
  62-430 Powidz, woj. wielkopolskie
  tel. 63 277 44 71, fax. 63 277 41 00, 2774111
  REGON: 31018885400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.33blot.sp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów ogólnobudowlanych oraz cementu i betonu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów ogólnobudowlanych. Przedmiot zamówienia podzielony jest na zadania: Zadanie nr 1 Dostawa materiałów ogólnobudowlanych - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2A do SIWZ (formularz cenowy). Zadanie nr 2 Dostawa cementu i betonu - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2B do SIWZ (formularz cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142100006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku składania oferty na całość zakresu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5437,00 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta trzydzieści siedem złotych 00/100). 2.W związku z możliwością dopuszczenia składania ofert częściowych, kwoty wadium, które wykonawca jest zobowiązany wnieść dla poszczególnych zadań wynoszą: 1.Dostawa materiałów ogólnobudowlanych 3481,00 2.Dostawa cementu i betonu 1956,00 3.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie (do upływu terminu składania ofert) lub nie zabezpieczenie oferty ustawową formą wadium spowoduje, iż oferta nie będzie rozpatrywana, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust.2 pkt 2 ustawy Pzp, a jego oferta zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp zostanie uznana za odrzuconą. 4.Wadium musi być wniesione na cały okres terminu związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 5.Wadium można wnieść w formie: a)pieniężnej; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn zm.) 5.Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego NBP o/Poznań nr 95 1010 1469 0016 9013 9120 1000 z dopiskiem - Wadium - dostawa materiałów ogólnobudowlanych oraz cementu i betonu. Nr sprawy 3/2014. W przypadku składania oferty tylko na jedno zadanie należy do ww. treści dopisać nr zadania, którego wadium dotyczy. 6.O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w formie pieniężnej wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego (godzina i minuta, np. jeżeli termin składania ofert upływa o godz.9:30 a wadium wpłynie o godz.9:40 Zamawiający uzna że nie wpłynęło w terminie). W wymienionym przypadku dołączenie do oferty polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego (przed upływem terminu składania ofert) wniesienia wadium przez Wykonawcę. 7.W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz Wykonawca dołącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium potwierdzoną za zgodność z oryginałem i załącza oryginał tego dokumentu w sposób umożliwiający dokonanie odłączenia i zwrotu oryginału dokumentu bez uszkodzenia oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z postanowieniami art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.33blot.sp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach