Przetargi.pl
Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu.

Gmina Koniecpol ogłasza przetarg

 • Adres: 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 34 35 51 881 , fax. 34 35 51 756
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Koniecpol
  ul. Chrząstowska
  42-230 Koniecpol, woj. śląskie
  tel. 34 35 51 881, fax. 34 35 51 756
  REGON: 15139799000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniecpol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa budynku usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania z funkcji apteki na samorządowy żłobek w Koniecpolu, przy ul. Armii Krajowej 2, 42-230 Koniecpol, dz. nr ewid. 2573/20, obręb Koniecpol, wraz z dostawą kompletnego wyposażenia obiektu. W ramach inwestycji budowlanej zostaną wykonane następujące roboty w celu utworzenia nowej instytucji z liczbą tworzonych miejsc wynoszącą 19 dzieci w wieku do lat 3. Przebudowa i adaptacja pomieszczeń na potrzeby żłobka w budynku przy ul. Armii Krajowej 2 w Koniecpolu, w tym 2 pomieszczenia dla dzieci – 2 sale zabaw, 1 pomieszczenie do wydawania posiłków, sanitariaty, zaplecze z pomieszczeniami socjalnymi, komunikacja wewnętrzna. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi 120 m2, w tym: - 1 sala dla dzieci większa – 30 m2 - 1 sala dla dzieci mniejsza – 24 m2 - pomieszczenie do wydawania posiłków – 6 m2 - sanitariaty – 12 m2 - pomieszczenia socjalne, komunikacja wewnętrzna – 48 m2. 1. Część pierwsza: Roboty ogólnobudowlane i roboty instalacyjne, prace na zewnątrz obiektu w tym: - Rozbiórki i demontaże: ścian działowych, drzwi wewnętrznych i częściowo zewnętrznych, posadzek, płytek ściennych, urządzeń i armatury sanitarnej - Oczyszczenie ścian i sufitów z istniejących powłok malarskich, uzupełnienia tynkarskie ścian i sufitów z ułożeniem gładzi gipsowych - Wykonanie nowych ścianek działowych - Wykonanie nowych posadzek - Montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej oraz w niezbędnym zakresie okiennej i drzwiowej zewnętrznej - Ułożenie glazury na ścianach pomieszczeń sanitarnych - Malowanie ścian i sufitów - Montaż urządzeń i armatury wod. – kan. z wykonaniem podejść instalacyjnych do poszczególnych urządzeń - Montaż instalacji elektrycznej, w tym: oświetlenia, gniazd wtykowych, zasilania urządzeń - Montaż instalacji c.o. w obiekcie oraz instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach sanitarnych - Wykonanie utwardzonych dojść do obiektu i placu zabaw - Montaż zadaszeń nad wejściami do obiektu - Wykonanie placu zabaw obejmujące: montaż urządzeń zabawowych, montaż nawierzchni bezpiecznej, montaż ogrodzenia z utworzeniem miejsca do wypoczynku na świeżym powietrzu Szczegółowy opis wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze oraz Projekcie budowlanym stanowiącym załączniki 8 i 9 do SIWZ`. 2. Część druga: Wyposażenie kompleksowe żłobka, w tym: - Dostawa kompletnego wyposażenia obiektu Szczegółowy opis wyposażenia znajduje się w przedmiarze oraz w pkt. 3.11 Wykończenie Projektu budowlanego i w pkt 7 i 8 projektu budowlanego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku szczegółowego w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony i podpisany przez wykonawcę formularz ofertowy, dla części której dotyczy oferta (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1.a) dla części I lub/i dla części II 1. b) do SIWZ); 2) Wypełnione i podpisane (załączniki nr 3 i 4 do SIWZ) stanowiące oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia z postępowania; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy i zawarcia umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych). Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy (czytelne podpisy, lub parafa i pieczęcie imienne), lub mieć postać aktu notarialnego lub potwierdzonej notarialnie kopii; 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - w oryginale; 5.) Dowód wniesienia wadium – dotyczy części I

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach