Przetargi.pl
Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie

Miejski Zarząd Ulic i Mostów ogłasza przetarg

 • Adres: 41-500 Chorzów, ul. Bałtycka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2411270 , fax. 32 2414060
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
  ul. Bałtycka 8 A
  41-500 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 32 2411270, fax. 32 2414060
  REGON: 00016624900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzuim.chorzow.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia pn.: „Przebudowa przejścia podziemnego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie” jest remont i przebudowa przejścia podziemnego zlokalizowanego w rejonie ulic Młodzieżowej i Katowickiej w Chorzowie. W skład przejścia podziemnego wchodzi korytarz podziemny oraz prowadzące do niego wejścia ze schodami zewnętrznymi. Przebudowa przejścia podziemnego obejmuje: - budowę zadaszeń nad wejściami do korytarza podziemnego o konstrukcjach mocowanych do istniejących ścian zejść podziemnych, - dobudowę 2 dźwigów dla obsługi osób niepełnosprawnych - w obrębie wejść do przejścia podziemnego, - dobudowę 1 platformy pionowej dla obsługi osób niepełnosprawnych, - nadbudowę ścianek bocznych do zejść podziemnych, - zabudowę 1 donicy z gabionu. Remont przejścia obejmuję: - remont ścian sufitów, posadzek oraz stopni schodowych, - demontaż istniejących i wykonanie nowych stopni schodowych oznaczonych jako MS4, - likwidację 1 biegu schodowego oznaczonego jako MS3, - pozostałe niezbędne prace remontowo-budowlane, - prace instalacyjne z zakresu instalacji elektrycznych t.j. wymiana instalacji elektrycznej oświetlenia wraz z oprawami oświetleniowymi, zabudowa instalacji elektrycznej dla podpięcia projektowanych dźwigów dla niepełnosprawnych, wymiana rozdzielnicy elektrycznej, wykonanie przyłącza – linii kablowej nn 0.4kV, zgodnie z warunkami technicznymi otrzymanymi od Tauron Dystrybucja S.A. - prace instalacyjne z zakresu instalacji wod-kan t.j. podpięcie rur spustowych z rynien projektowanych zadaszeń do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej – przyłącze będące przedmiotem odrębnego opracowania projektowego i procedury formalno-prawnej, - zabudowa instalacji monitoringu. UWAGI DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1) Zadanie dofinansowane jest z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w zakresie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późń. zm.). 2) Zamawiający informuje, iż ilekroć w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, aprobaty, specyfikacje techniczne bądź systemy odniesienia, o których mowa w art. 30 ust 1-3 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 3) Podczas prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 4) Roboty budowlane będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez Akcent Studio Pracownia Artystyczno Architektoniczna s.c., 41-506 Chorzów, ul. Stalowa 17 lok.2.01, stanowiącą integralną część SIWZ, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie, które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez wykonanie przekopów kontrolnych. 5) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót umożliwiający przejście pieszych pod ulicą Katowicką. 6) Wykonawca w ramach wykonawstwa zobowiązany jest przesunąć, poza obręb projektowanego dźwigu, wiaty autobusowej zlokalizowany przy zejściu nr 1 – będzie to przedmiotem odrębnego opracowania i procedury formalno-prawnej. Wykonanie powyższego należy ująć w cenie ofertowej. 7) W ramach wykonawstwa robót należy stosować się do przepisów zawartych w opracowanych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 8) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji „Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy) oraz do wglądu kosztorys ofertowy, opracowany metodą kalkulacji uproszczonej, na podstawie którego wyliczono cenę ofertową. W harmonogramie rzeczowo- finansowym Wykonawca założy wykonanie i rozliczenie robót na kwotę 1 742 330,00 zł do dnia 15.12.2019 r. 9) Robota budowlana wynikająca z przedmiotu zamówienia podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. 10) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę osób na stanowisku brygadzisty oraz na stanowisku pracowników fizycznych. Zatrudnienie osób, o których mowa powyżej udokumentowane zostanie zanonimizowaną umową o pracę zawartą na okres realizacji zamówienia lub obejmującą okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może wezwać Wykonawcę lub podwykonawcę roboty budowlanej do przedstawienia dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.). Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte we Wzorze Umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). 1. Wadium może być wniesione: 1.1. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie, ul. Bałtycka 8A Nr rachunku: ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000 3770 Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu. 1.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 1.3. w gwarancjach bankowych 1.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych 1.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 poz. 310 z późn. zm.). Uwaga: wadium wnoszone w postaci niepieniężnej (oryginały) należy zdeponować w Dziale Księgowości tut. Zarządu Ulic. 2. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do zatrzymania wadium przez Zamawiającego. 3. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących obowiązki Zamawiającego do: - przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej); - złożenia wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego podmiotu; - przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z obowiązków przez Wykonawcę. 4. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wniesione przez niego w pieniądzu wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 11.5, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1, oświadczenia, o których mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 10.1. odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie; 10.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 10.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta powinna zawierać następujące dokumenty: 1. wypełniony Formularz Ofertowy (Załącznik Nr 1); 2. potwierdzenie wniesienia wadium (kopie przelewu na rachunek bankowy, gwarancji itp.); 3. wypełnione wzory oświadczeń załączonych do SIWZ (Załączniki Nr 4-5); 4. zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy (Załącznik Nr 7 do SIWZ); 5. w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 6. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawiony w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach