Przetargi.pl
Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania uczestników projektu szlachetna POMOC w zakresie Części 6-11.

Starostwo Powiatowe ogłasza przetarg

 • Adres: 34-300 Żywiec, Krasińskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe
  Krasińskiego 13
  34-300 Żywiec, woj. śląskie
  tel. 338 605 000, , fax. 338 605 083
  REGON: 72198049000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zywiec.powiat.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania uczestników projektu szlachetna POMOC w zakresie Części 6-11.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania uczestników projektu szlachetna POMOC. Projekt realizowany jest na terenie gmin Powiatu Żywieckiego. Przedmiotowe postępowanie przetargowe dotyczy likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania uczestników projektu szlachetna POMOC z podziałem na niżej wymienione części zamówienia : a) Część nr 6 adres zamieszkania uczestnika projektu: Łękawica os. Alaska 42; b) Część nr 7 adres zamieszkania uczestnika projektu: Łękawica, ul. Ojca Michała 15; c) Część nr 8 adres zamieszkania uczestnika projektu: Żywiec os. Młodych 13/13; d) Część nr 9 adres zamieszkania uczestnika projektu: Żywiec ul. Węglowa 22/6; e) Część nr 10 adres zamieszkania uczestnika projektu: Ujsoły ul. Targówek 3; f) Część nr 11 adres zamieszkania uczestnika projektu: Kamesznica, ul. Głęboka 52. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w: 1) przedmiarze robót w zakresie części 6 – Załącznik Nr 6 do Specyfikacji, 2) przedmiarze robót w zakresie części 7 – Załącznik Nr 7 do Specyfikacji, 3) przedmiarze robót w zakresie części 8 – Załącznik Nr 8 do Specyfikacji, 4) przedmiarze robót w zakresie części 9 – Załącznik Nr 9 do Specyfikacji, 5) przedmiarze robót w zakresie części 10 – Załącznik Nr 10 do Specyfikacji, 6) przedmiarze robót w zakresie części 11 – Załącznik Nr 11 do Specyfikacji, 7) specyfikacji technicznej w zakresie części 6 – Załącznik Nr 12 do Specyfikacji, 8) specyfikacji technicznej w zakresie części 7 – Załącznik Nr 13 do Specyfikacji, 9) specyfikacji technicznej w zakresie części 8 – Załącznik Nr 14 do Specyfikacji, 10) specyfikacji technicznej w zakresie części 9 – Załącznik Nr 15 do Specyfikacji, 11) specyfikacji technicznej w zakresie części 10 – Załącznik Nr 16 do Specyfikacji, 12) specyfikacji technicznej w zakresie części 11– Załącznik Nr 17 do Specyfikacji, 3. Zamawiający zastrzega, iż z uwagi na charakter ryczałtowy wynagrodzenia, przedmiar robót dołączony do Specyfikacji jest jedynie materiałem pomocniczym, wyłącznie dla celów ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny. Podane w przedmiarach podstawy wyceny i ilości prac należy traktować jako orientacyjne. 4. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni skierowani przez wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 5. Minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wykonany przedmiot zamówienia wynosi 24 miesiące, z zastrzeżeniem, że Wykonawca może wskazać okres dłuższy, zgodnie z treścią Formularza ofertowego – załączniki Nr 1a – 1f do Specyfikacji. W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji i rękojmi, bądź też zaznaczy więcej niż jeden okres gwarancji i rękojmi – Zamawiający przyjmie najkrótszy wymagany okres gwarancji i rękojmi wynoszący 24 miesiące. 6. Wszędzie tam, gdzie Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Jako równoważne dopuszcza się inne rozwiązania, niż podane w opisie przedmiotu zamówienia pod warunkiem zagwarantowania równorzędnych parametrów technicznych i technologicznych nie gorszych oraz zgodności z obowiązującymi wymaganiami prawnymi. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w opisie przedmiotu zamówienia, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia, nazwy własne materiałów i urządzeń należy czytać „lub równoważne”. Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. W przypadku gdy powołane normy i przepisy państwowe lub odnoszące się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania, niż powołane normy i przepisy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej www.zywiec.powiat.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 3 do Specyfikacji Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (konsorcjum, spółka cywilna) oświadczenie, o którym mowa w tym punkcie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą zobowiązanie lub inne dokumenty o których mowa w pkt IV.4, na podstawie których wykonawca udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 3. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1) wypełniony Formularz ofertowy (Załączniki Nr 1a – 1f do Specyfikacji), 2) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentów rejestrowych – postanowienie niniejsze stosuje się odpowiednio do reprezentowania wykonawcy powołanego i funkcjonującego na podstawie przepisów ustaw. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być udzielone przez wszystkich wykonawców wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej oraz zostać przedłożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 5. W przypadku, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości, zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. 6. Dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7. Pełnomocnictwo udzielone osobie reprezentującej wykonawcę składane przez Wykonawcę powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 8. W przypadku, gdy złożone przez wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej specyfikacji, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wszczęcia postępowania o zamówieniu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html Zamawiający będzie korzystał z Archiwum kursów średnich – tabela A. http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach