Przetargi.pl
Dostawa wraz z instalacją przenośnego rentgenowskiego analizatora (dyfraktometru) do badań naprężeń resztkowych z możliwością oznaczania udziału austenitu szczątkowego

Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Karola Miarki
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032/2345216
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica
  ul. Karola Miarki 12
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032/2345216
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.imz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: instytut dzialający w sieci Badawczej Łukasiewicz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa wraz z instalacją przenośnego rentgenowskiego analizatora (dyfraktometru) do badań naprężeń resztkowych z możliwością oznaczania udziału austenitu szczątkowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz z instalacją przenośnego rentgenowskiego analizatora (dyfraktometru) do badań naprężeń resztkowych z możliwością oznaczania udziału austenitu szczątkowego. Analizator (dyfraktometr) musi pracować w dwóch konfiguracjach: 1. jako urządzenie stacjonarne umieszczone w specjalnej obudowie, zapewniającej że podczas normalnej pracy urządzenia moc dawki w odległości 0,1 m od dowolnej, dostępnej jego powierzchni nie przekracza 1 µSv/h, 2. jako urządzenie przenośne do badań naprężeń resztkowych dużych oraz płaskich obiektów (blach, rur, itp.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38530000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną