Przetargi.pl
Przebudowa budynku świetlicy w Szymanowie wraz zagospodarowaniem terenu, gm. Wisznia Mała

Gmina Wisznia Mała ogłasza przetarg

 • Adres: 55-114 Wisznia Mała, ul. Wrocławska 9
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3127025 , fax. 071 3127068
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznia Mała
  ul. Wrocławska 9 9
  55-114 Wisznia Mała, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3127025, fax. 071 3127068
  REGON: 93193489700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiszniamala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku świetlicy w Szymanowie wraz zagospodarowaniem terenu, gm. Wisznia Mała
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Przebudowa budynku świetlicy w Szymanowie wraz zagospodarowaniem terenu, gm. Wisznia Mała. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu umowy opisuje dokumentacja przetargowa, na którą składa się: a)Decyzja pozwolenie na budowę Nr 392/16 z dnia 25 maja 2016 wydaną przez Starostę Trzebnickiego. b)Projekt budowlany zamienny pn.: Przebudowa budynku świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Szymanowie opracowany przez biuro projektowe: A Vista z siedz. 50-122 Wrocław ul. Szewska 8. c)Projekty wykonawcze: 1)architektura i konstrukcja -Tom I, 2)instalacji sanitarnych -Tom II, 3)instalacji elektrycznych -Tom III, pn.: Przebudowa budynku świetlicy wraz zagospodarowaniem terenu w Szymanowie opracowany przez: A Vista z siedz. 50-122 Wrocław ul. Szewska 8. d)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (ST). e)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami f)Książka przedmiarów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę w wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c)gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z ze zm.). 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a)nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b)określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c)kwotę gwarancji, d)termin ważności gwarancji, e)zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca: -w odpowiedzi na wezwanie , o którym mowa w art. 26 ust.3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub -nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub -zawarcie umowy sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: B.S. Trzebnica 98 9591 0004 2001 0020 0514 0795 z adnotacją na kopii przelewu Wadium -Przebudowa budynku świetlicy w Szymanowie wraz zagospodarowaniem terenu, gm. Wisznia Mała 5. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężnej należy złożyć w ofercie oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium. 6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym terminie w dniu otwarcia ofert znajduje się na rachunku Zamawiającego. 7. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości i wybranej formie spośród możliwych wymienionych w pkt VIII. niniejszej SIWZ. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie lub zatrzyma wadium według zasad określonych w art. 46 Ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wiszniamala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach