Przetargi.pl
Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie

Gmina Rajgród ogłasza przetarg

 • Adres: 19206 Rajgród, ul. Warszawska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 19 40 , fax. 86 272 19 41
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rajgród
  ul. Warszawska 32
  19206 Rajgród, woj. podlaskie
  tel. 86 272 19 40, fax. 86 272 19 41
  REGON: 45066974300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.um.rajgrod.wrotapodlasia.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku remizy OSP w Bełdzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku remizy OSP w miejscowości Bełda w celu uzyskania dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby biblioteki i szatni OSP wraz z przebudową istniejących pomieszczeń na cele związane z dotychczasową działalnością OSP i świetlicy wiejskiej. Zamówienie obejmuje roboty budowlane, roboty sanitarne (w tym: wykonanie instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji ogrzewczej, przyłącza oraz zewnętrznej instalacji wodociągowej), roboty elektryczne. Przed wjazdem do garaży oraz w obszarze wejść do budynku należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda załączenia do oferty dokumentów, które określają w szczególności: 1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.2. lit. c SIWZ. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt. 6.2. lit. c SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach