Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku

Miasto Białystok ogłasza przetarg

 • Adres: 15-950 Białystok, Słonimska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Białystok
  Słonimska 1
  15-950 Białystok, woj. podlaskie
  tel. 85 869 62 49, , fax. 85 869 62 65
  REGON: 050658640
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulicznego w niżej wymienionych lokalizacjach: Zaprojektowanie i budowa oświetlenia w ulicach: Wysoki Stoczek (na odc. od ul. Antoniuk Fabryczny do parkingu przy SP nr 45, łącznik przy ul. Kasprzaka, Kurpiowska, St. Hałki (dojście do terenu parafii), Pokładowa, Dokerów, Busolowa, Marynarska, Kadłubowa, Budowa oświetlenia w ulicy: Astronautów Linie oświetlenia ulicznego należy zaprojektować uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działek. Słupy oświetleniowe należy lokalizować mając na uwadze zachowanie skrajni drogi oraz konieczność zachowania jak największej przepustowości chodnika wzdłuż którego będzie projektowana sieć oświetleniowa, jak również miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (jeśli obowiązuje). Zadanie należy zrealizować zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi na budowę linii we wskazanych lokalizacjach. Wykonawca na etapie sporządzania dokumentacji projektowej zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym rozwiązania techniczne dotyczące poszczególnych odcinków sieci. 2. Dokumentacja projektowa, opracowana osobno dla każdej z ww. lokalizacji (z wyjatkiem ul. Astronautów), zgodnie z przepisami: ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U.2016 r. poz. 290 z późn. zm.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129 j.t.) winna zawierać dokumenty: 1) Dokumentację niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót budowlanych -5 egz. 2) Projekty wykonawcze branżowe – po 2 egz. 3) Przedmiary robót – po 2 egz. 4) Projekt organizacji ruchu na czas budowy – po 4 egz. 5) Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – po 2 egz. 6) Informacja BIOZ – 5 egz., 7) Kompletny projekt wykonawczy oraz inne dokumentacje wymienione w pkt. 1 opracowane w programie Microsoft Word, Excel, AutoCAD12 - część rysunkowa zapisana w PDF (inne programy wymagają zgody Zamawiającego) i dołączone do dokumentacji projektowej na płycie CD lub DVD – 1 szt. 8) Dodatkowo dokumentację inwentaryzacji zieleni w zakresie niezbędnym do wystąpienia z wnioskiem o usuniecie drzew i krzewów w niezbędnym zakresie. 4. Roboty budowlane wraz z: 1) pełną obsługą geodezyjną (w tym inwentaryzacją powykonawczą w 5 egz., w tym 2 w kolorze); 2) organizacją i zabezpieczeniem budowy oraz czynnościami niezbędnymi do przekazania inwestycji oraz przekazania pasa drogowego Zarządowi Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku, zapewnieniem ciągłego dostępu (dojścia i dojazdu) do budynków sąsiadujących z ww. inwestycją w trakcie jej realizacji; 3) wprowadzeniem organizacji ruchu na czas budowy; 4) odbudową poziomej osnowy geodezyjnej III klasy w zakresie objętym terenem inwestycji; 5) sporządzeniem dokumentacji powykonawczej; 6) przygotowaniem wymaganych dokumentów oraz przeprowadzenie pomiarów, prób, badań i czynności niezbędnych do odbioru inwestycji, 7) kosztami zajęcia pasa drogowego; 8) odtworzeniem wierzchniej warstwy nawierzchni utwardzonych, humusu oraz zieleni. 9) uporządkowaniem terenu po zakończeniu robót. UWAGA: Zamawiający dopuszcza etapowanie robót budowlanych, z podziałem na ich lokalizację, zgodnie z harmonogramem realizacji prac projektowych i realizacji robót budowlanych sporządzonym przed zawarciem umowy. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w programie funkcjonalno-użytkowym, załączniku nr 8 do SIWZ. 6. Wykonawca powinien zgłosić w trakcie postępowania przetargowego wszelkie uwagi i zastrzeżenia do treści SIWZ oraz programu funkcjonalno–użytkowego i wystąpić do zamawiającego o rozstrzygnięcie. 7. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, zamawiający, w zakresie wszystkich czynności (prac) dotyczących robót budowlanych objętych zamówieniem, za wyjątkiem czynności wykonywanych przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane - wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 8. Ustalenie wymiaru czasu pracy oraz liczby osób, zamawiający pozostawia w gestii wykonawcy lub podwykonawcy. 9. Obowiązki wykonawcy lub podwykonawcy w tym zakresie zostały uregulowane w projekcie umowy (załącznik nr 7 do SIWZ). 10. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 – letniej gwarancji na wykonane roboty w zakresie każdej części zamówienia. Wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty za wydłużenie terminu gwarancji zgodnie z rozdz. XIX SIWZ „Opis kryteriów i sposobu oceny ofert”. 11. W przypadku, gdy w programie funkcjonalno-użytkowym zawarto odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w programie. 12. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy. 13. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zamawiającemu i osobom trzecim. 14. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Uwaga: Zamawiający informuje o możliwości przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie inwestycji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 20 000,00 PLN 2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.2016.359 j.t.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić PRZELEWEM na rachunek bankowy w Banku Pekao S.A. nr 37 1240 5211 1111 0010 3553 7299, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W tytule wpłaty należy wpisać: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa urządzeń oświetlenia ulicznego na wskazanych ulicach zlokalizowanych na terenie miasta Białegostoku”. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach można złożyć w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Słonimska 1, pok. 21 (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty lub oryginał wadium załączyć do oferty (luzem) kopię wadium wpiąć do oferty. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w tym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy wykonawca, w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oddzielnie do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SIWZ, czyli oświadczenie wstępne(na lub wg załącznika nr 2 do SIWZ). 2. W przypadku, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów, wykonawca zobowiązany jest: 1) zamieścić informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu wykonawcy, składanym na podstawie art.25a ust.1 ustawy Pzp, dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu i niepodlegania wykluczeniu–w załączniku nr 2 do SIWZ, 2) złożyć oświadczenie, że w stosunku do podmiotu, na którego zasoby powołuje się w niniejszym postępowaniu, nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania – w załączniku nr 2 do SIWZ, 3) złożyć dokumenty, w szczególności zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia(na lub wg. załącznika nr 3 do SIWZ),które określa w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 3. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy – nie dotyczy 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem(wzór załącznik nr 3 do SIWZ) dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach