Przetargi.pl
Przebudowa budynku przepompowni oraz budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w Leśnictwie Kolonia

Nadleśnictwo Oleszyce ogłasza przetarg

 • Adres: 37630 Oleszyce, ul. Zielona
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 48 16 63 11 660, , fax. 48 16 63 11 661
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Oleszyce
  ul. Zielona
  37630 Oleszyce, woj. podkarpackie
  tel. 48 16 63 11 660, , fax. 48 16 63 11 661
  REGON: 65001660900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.oleszyce.krosno.lasy.gov.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oleszyce

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku przepompowni oraz budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w Leśnictwie Kolonia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku przepompowni oraz budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w Leśnictwie Kolonia. Zadanie częściowe nr 1: a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pod nazwą: "Przebudowa budynku przepompowni w Leśnictwie Kolonia". b) Lokalizacja inwestycji: Leśnictwo Kolonia, gmina Oleszyce, miejscowość Stare Sioło, działka ewidencyjna nr 1226, obręb ew. 0007 Stare Sioło. c) Zakres prac obejmuje: W zakresie budowlanym: - Rozbiórka istniejącej posadzki betonowej, - Wykonanie podbudowy pod posadzkę (korytowanie, osadzenie studni betonowej fi60 z krata (zbiorcza), podkład z chudego betonu, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna posadzki, posadzka właściwa), - Zamurowanie otworu drzwiowego (zmniejszenie otworu), - Zamurowanie wnek po otworach okiennych, - Naprawa drobnych pęknięć murów, - Demontaż wypełnienia otworu okiennego - luksfery, - Montaż stolarki okiennej, - Montaż stolarki drzwiowej, - Tynki wewnętrzne - ściany i sufity, - Malowanie wnętrza, - Dach (demontaż istniejącego pokrycia z blachy trapezowej, konstrukcja drewniana dachu, ocieplenie stropodachu - styropian, izolacja paroprzepuszczalna, blacha trapezowa powlekana, obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe), - Ocieplenie ścian zewnętrznych - styropian, - Wyprawa elewacyjna, - Izolacja termiczna i przeciwwilgociowa ścian fundamentowych. W zakresie zagospodarowanie terenu wokół budynku: - Rozbiórka istniejącego ogrodzenia, - Niwelacja i ukształtowanie terenu wokół budynku, - Wykonanie płyty odbojowej wokół budynku, - Utwardzenie terenu przed wjazdem do budynku - płyty kratowe betonowe na podbudowie z kruszywa, - Ustabilizowanie skarp - płyty betonowe kratowe, - Odwodnienie terenu: ułożenie korytek ciekowych betonowych, montaż studni z krata, montaż odpływu ze studni. W zakresie przebudowy instalacji technologicznej - wodociągowej: - Demontaż istniejącego wyposażenia technologicznego pompowni: zbiorniki - filtry piaskowe, isn. układy pomp, - Wymiana przewodów ssących oraz tłoczących na odcinku studni czerpnej i budynku, - Montaż nowego układu pomp, - Montaż pompy tłoczącej w studni czerpnej, - Montaż pompy tłoczącej w studzience odpływowej, - Przełożenie wewnętrznej instalacji tłoczącej, - Montaż istniejącego układu trzech pomp jako systemu awaryjnego. W zakresie wewnętrznej instalacji elektrycznej: - Montaż tablicy rozdzielczej i obudowy, - Montaż włącznika głównego, - Wymiana złącza kablowego, - Wykonanie linii zasilających, - Montaż gniazd i włączników klawiszowych, - Montaż opraw oświetleniowych, - Montaż grzejnika elektrycznego. d) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji technicznej, tj.: - Projekcie przebudowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Przedmiarach robót. e) Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia wykonawca uwzględni: - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, - doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, które wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, - naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. f) Warunki rękojmi i gwarancji: Zamawiający żąda pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na okres minimum: - na zestaw hydroforowy (sterowanie, filtry, pompy, silniki) - 24 miesiące, - na pozostały zakres przedmiotu zamówienia - 48 miesięcy. g) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy. Zadanie częściowe nr 2: a) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane pod nazwą: "Budowa zewnętrznej instalacji elektrycznej w Leśnictwie Kolonia". b)Lokalizacja inwestycji: Leśnictwo Kolonia, gmina Oleszyce, miejscowość Stare Sioło, działka ewidencyjna nr 1226, obręb ew. 0007 Stare Sioło. c) Zakres prac obejmuje: W zakresie budowy sieci kablowej: - Montaż złączy kablowych, - Montaż tablicy rozdzielczej i włączników przeciwpożarowych, - Ręczne układanie kabli, - Układanie rur osłonowych. W zakresie budowy oświetlenia terenu: - Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, - Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, - Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, - Montaż szafki oświetlenia terenu. W zakresie budowy kanalizacji teletechnicznej: - Budowa studni kablowych, - Układanie rur. W zakresie rozbiórki sieci napowietrznej: - Demontaż słupów żelbetowych, - Demontaż linii, osprzętu sieciowego i konstrukcji metalowych, - Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Wykonanie uziomu powierzchniowego i prętowego oraz wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej. d) Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia został szczegółowo określony w dokumentacji technicznej, tj.: - Projekcie budowy, - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), - Przedmiarze robót. e) Szczegółowe warunki dotyczące zamówienia: W ramach wynagrodzenia wykonawca uwzględni: - w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców ponosząc za nich pełną odpowiedzialność, wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych, - doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, które wykonawca naruszy w celu realizacji przedmiotu zamówienia, - naprawę ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia. f) Warunki rękojmi i gwarancji: Zamawiający żąda minimum 48 miesięcznej pisemnej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia. g) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących roboty budowlane w zakresie wszystkich branż przewidzianych w dokumentacji projektowej - wszyscy pracownicy fizyczni wykonujący roboty budowlane na budowie, kadra techniczna budowy za wyjątkiem kierownika budowy oraz geodety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 13.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 4 000.00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) 13.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017-08-17 do godz. 09:00. 13.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ/o Jarosław 11 2030 0045 1110 0000 0077 3870; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 13.4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 13.5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 13.6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 13.7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz może być załączone w oryginale do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (Kasa Nadleśnictwa pokój nr 11). Wadium musi zabezpieczać ofertę na przez cały okres związania ofertą 13.8. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 13.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13.10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 13.11. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 2. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument "Informacja z Krajowego Rejestru Karnego" składa dokument "Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument", w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach