Przetargi.pl
Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020

Gmina Cisna ogłasza przetarg

 • Adres: 38607 Cisna,
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 013 4686338, 0608 698247, , fax. 134 686 355
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cisna 49
  38607 Cisna, woj. podkarpackie
  tel. 013 4686338, 0608 698247, , fax. 134 686 355
  REGON: 37044001100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminacisna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018-2019, 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg administrowanych przez Wójta Gminy Cisna w sezonach 2017/2018, 2018/2019, 2019/20203. Przewidywana liczba kursów: 40 w tym 20 kursów tylko odśnieżanie, 15 kursów odśnieżanie z posypywaniem, 5 kursów tylko posypywanie bez odśnieżania w jednym sezonie Cena za 1km utrzymanej drogi obejmuje; a) odśnieżenie całej szerokości jezdni niezależnie od ilości niezbędnych przejazdów aby zapewnić odpowiednią przejezdność; b) posypanie materiałem uszorstniającym całej długości drogi Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 zadania Zamawiający ustala 2 rejony działania. Każdy z rejonów, będzie stanowił oddzielne zadanie. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie n/w zadania lub tylko na wybrany.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składający ofertę winien wnieść wadium na każde zadanie oddzielnie przed upływem terminu składania ofert w wysokości: Zadanie I - 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN) Zadanie II – 6 000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 PLN) Wadium może być wnoszone w następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2016 r., poz. 359 ze zm.)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty, zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, oświadczenie o zapoznaniu się ze standardami zimowego utrzymania dróg oraz techniką i technologią prowadzenia robót przy zwalczaniu śliskości zimowej i odśnieżaniu

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach