Przetargi.pl
Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza

Gmina Tryńcza ogłasza przetarg

 • Adres: 37204 Tryńcza, Tryńcza
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 421 221, , fax. 166 421 221
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tryńcza
  Tryńcza 127
  37204 Tryńcza, woj. podkarpackie
  tel. 166 421 221, , fax. 166 421 221
  REGON: 65090056500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.tryncza.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Poprawa warunków treningowych poprzez remont stadionów sportowych w Gminie Tryńcza”. 2. Zakres robót obejmuje remont czterech stadionów sportowych zlokalizowanych na terenie Gminy Tryńcza tj.: 1) zadanie nr 1 – remont stadionu sportowego w Gniewczynie na działce nr ewid. 1172/3 położonej w miejscowości Gniewczyna Tryniecka, obejmuje m.in.: -remont obiektu sanitarno-szatniowego, -odnowienie istniejącego ogrodzenia, -montaż siatki do piłkochwytów, -remont grzybka, -zagospodarowanie terenu wokół obiektu, -rekultywacja płyty boiska, -montaż stojaków na rowery; 2) zadanie nr 2 – remont stadionu w Jagielle na działce nr ewid. 192/8 położonej w miejscowości Jagiełła, obejmuje m.in.: -adaptacja poddasza budynku sanitarno-szatniowego, -budowa trybun, -budowa drogi pożarowej z nawierzchni asfaltowej, -budowa ogrodzenia płyty stadionu, -montaż zegara boiskowego z tablicą wyników, -rekultywacja płyty stadionowej, -zagospodarowanie terenu wokół obiektu, -montaż stojaków na rowery; 3) zadanie Nr 3 – remont stadionu sportowego w Gorzycach na działce nr ewid. 1153/1 w miejscowości Gorzyce, obejmuje m.in.: -remont pomieszczeń obiektu sanitarno-szatniowego, -montaż tablicy wyników, -montaż stojaków na rowery; 4) zadanie nr 4 – remont stadionu sportowego w Tryńczy na działce nr ewid. 828 i 829/2 w miejscowości Tryńcza, obejmuje m.in.: -remont pomieszczeń obiektu sanitarno-szatniowego, -montaż tablicy wyników, -montaż stojaków na rowery; 3. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania bieżni lekkoatletycznej na stadionie w Jagielle. 4. Zamawiający uzyskał w Starostwie Powiatowym w Przeworsku pozwolenie na budowę - decyzją Nr 39/2015 z dnia 12.02.2015 r (stadion Jagiełła). 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji technicznej wykonania robót, dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót które stanowią załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.: Załącznik Nr 8 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 9 Dokumentacja projektowa; Załącznik Nr 10 Przedmiar robót; 6. Jeżeli określono w przedmiarach robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, nazwy producentów produktów, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". Jeżeli wskazano normy, aprobaty, specyfikacje i systemy o których mowa w art. 30 ust. 1 – 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, podano je dla określenia wymaganego standardu technicznego, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawcy przysługuje prawo zastąpienia ich przez materiały, urządzenia o co najmniej równoważnych parametrach technicznych pod warunkiem osiągnięcia założonych standardów technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. roboty wykończeniowe. Wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 z póź. zm. ). Szczegółowy sposób dokumentowania osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ); 2) Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie (jeżeli dotyczy); 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy), 5) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów (jeżeli dotyczy)., 6)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach