Przetargi.pl
usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pt.: „Klub Inspiracji Sukcesu” (nr RPPK.08.01.00-18-0071/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 36060 Głogów Małopolski, ul. Fabryczna
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 85 17 358, , fax. 17 85 16 960
 • Data zamieszczenia: 2017-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Fabryczna 17
  36060 Głogów Małopolski, woj. podkarpackie
  tel. 17 85 17 358, , fax. 17 85 16 960
  REGON: 69000711100000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pt.: „Klub Inspiracji Sukcesu” (nr RPPK.08.01.00-18-0071/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  rzedmiotem zamówienia są : usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym oraz zakup materiałów szkoleniowych dla uczestników projektu pt.: „Klub Inspiracji Sukcesu” (nr RPPK.08.01.00-18-0071/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Priorytet VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80400000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Celem oceny spełniania w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie zgodnie z art 22 ust. 1 pkt 1b ustawy Pzp – wzór załącznik nr 4;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz ofertowy 2) Wypełniony Formularz cenowy. 3) Oświadczenie o zapoznaniu się z SIWZ i przyjęciu jej bez zastrzeżeń. 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisująca nie jest osoba upoważniona. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na który zostało udzielone. Brak tego okresu zamawiający odczyta jako pełnomocnictwo wystawione na czas nieokreślony. 6) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.(Jeżeli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach