Przetargi.pl
Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec ogłasza przetarg

 • Adres: 62-580 Grodziec, Leśna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 63 2485027, , fax. 63 2485027
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec
  Leśna 50
  62-580 Grodziec, woj. wielkopolskie
  tel. 63 2485027, , fax. 63 2485027
  REGON: 31051188700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.grodziec.poznan.lasy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Grodziec

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. „Przebudowa budynku leśniczówki nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku”, działka ew. 5183/1, Grodziec, Gmina Grodziec. Roboty budowlane będą realizowane na podstawie projektu budowlano-wykonawczego. Wykonanie robót budowlanych będzie polegało na wykonaniu m.in. czynności wymienionych poniżej: Roboty budowlane 1) odbicie odspojonych tynków zewnętrznych, dokonanie odcinkowej odkrywki fundamentów, wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej ścian fundamentowych, 2) zamiana elementów drewnianych między oknami i przy drzwiach wejściowych na konstrukcję stałą ścian, uzupełnienie tynków zewnętrznych, 3) wymiana stolarki drzwiowej, okiennej i parapety, 4) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych, 5) demontaż sufitu nad częścią mieszkalną i wykonanie nowego sufitu podwieszanego wraz z ociepleniem, 6) demontaż posadzki w części piwnicznej, wykonanie izolacji przeciwwodnej i cieplnej z jednoczesnym zachowaniem wysokości pomieszczeń, 7) wykonanie w części mieszkalnej izolacji cieplnej podposadzkowej, 8) demontaż posadzki i obróbek na płycie balkonowej, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej, obróbek blacharskich i posadzki z wyprofilowaniem spadku. Od spodu zbicie starych zawilgoconych tynków i wykonanie nowych, 9) skucie na schodach i podeście wejściowym posadzkę, demontaż izolacji i obróbek. Wykonanie izolacji przeciwwodnej, wyprofilowanie spadków, zamontowanie obróbek i ułożenie posadzki, 10) montaż nowych balustrad na balkonie i schodach, 11) przemurowanie słupków, które posiadają ubytki cegieł przy gruncie i uzupełnienie tynków, w pozostałych uzupełnienie tynków, 12) wykonanie opaski betonowej wokół budynku, ze względu na brak izolacji poziomej fundamentów wskazane byłoby wykonanie drenażu wokół budynku, 13) wymiana instalacji co. (dostosowanie średnicy rur do faktycznego zapotrzebowania na ciepło, wymiana grzejników na aluminiowe płytowe z zaworami termostatycznymi) 14) wymiana instalacji wod.-kan. wraz z pionami, 15) wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą wraz z osprzętem. Roboty rozbiórkowe 1) demontaż drzwi wewnętrznych wraz z futrynami, 2) demontaż okien drewnianych wraz z futrynami, 3) demontaż wykładziny podłogowej i parkietu, 4) demontaż płytek gresowych podłogowych w pomieszczeniach – łazienka i WC, 5) demontaż płytek ceramicznych ściennych w pomieszczeniach – łazienka, WC, kuchnia, 6) demontaż boazerii drewnianej w pomieszczeniach korytarzy, 7) demontaż dwóch silosów znajdujących się na terenie prowadzonych robót, 8) demontaż zbiornika szczelnego na nieczystości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 14.000,00 PLN. (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100). 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 PZP: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.) 2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BANK PKO S.A 48 1020 2212 0000 5202 0404 5522 z wpisem na dowodzie wpłaty – Wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej „Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku”. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą. 3) Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 4) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt. 1 lit. b) - e) Wykonawca składa w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 5 (Dział Finansowo-Księgowy) do godz. 8:30 do dnia 26.07.2019 r. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 5) W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu oraz z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 1 lit. b) - e) SIWZ musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa budynku leśniczówki o nr inw. 110/6 wraz z termomodernizacją budynku”. Oznaczenie sprawy (numer referencyjny) : SA.270.8.2019 W treści gwarancji wadialnej wymagane są następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, c) kwota gwarancji/poręczenia, d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 6) Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia uważa się za wniesione prawidłowo.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku - nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach