Przetargi.pl
Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w ZZO Olszowa Sp. z o.o.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 63-600 Kępno, Olszowa, ul. Bursztynowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 62 78 211 90 , fax. 627 514 166
 • Data zamieszczenia: 2019-07-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o.
  Olszowa, ul. Bursztynowa 55
  63-600 Kępno, woj. wielkopolskie
  tel. 62 78 211 90, fax. 627 514 166
  REGON: 25094533300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.zzo-olszowa.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w ZZO Olszowa Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników tymczasowych do pracy w ZZO Olszowa Sp. z o.o. 1. Skierowanie Pracowników tymczasowych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego następować będzie na podstawie umów, zawieranych przez Wykonawcę i Pracowników Tymczasowych w oparciu o zaakceptowane przez Wykonawcę zamówienia. 2. Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówienia w formie pisemnej lub drogą elektroniczną na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym dniem rozpoczęcia wykonywania zlecenia przez oddelegowanych Pracowników tymczasowych na formularzu szczegółowo określonym w umowie stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ z zastrzeżeniem, że pierwsze zamówienie będzie złożone przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy z Wykonawcą. 3. Zamawiający może dokonać odwołania złożonego zamówienia pisemnie lub drogą mailową najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem pracy przez Pracownika tymczasowego. 4. Wykonawca powiadomi Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty otrzymania zamówienia o braku możliwości zrealizowania przez Wykonawcę zgodnie z jego treścią, w szczególności w przypadku braku możliwości skierowania Pracowników tymczasowych do świadczenia pracy na rzecz Zamawiającego w okresie wskazanym w Zamówieniu. 5. Wykonawca będzie mógł odstąpić od zrealizowania złożonego zamówienia w całości lub w części z ważnych względów, przy czym łączna minimalna ilość obsadzanych etatów musi wynosić 5. 6. Wykonawca może opóźnić się ze skierowaniem do Zamawiającego Pracowników tymczasowych, jeżeli wynika to z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w sytuacji przedstawienia przez Zamawiającego nowych bądź dodatkowych wymagań w stosunku do wymagań określonych w złożonym zamówieniu. W takim przypadku Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach opóźnienia pocztą elektroniczną nie później niż na 3 dni przed upływem terminu rozpoczęcia świadczenia pracy przez Pracowników tymczasowych. 7. Wykonawca będzie oddelegowywał Pracowników tymczasowych do pracy u Zamawiającego posiadających zezwolenie na pracę oraz inne zezwolenia wymagane obowiązującymi przepisami do przebywania i wykonywania pracy tymczasowej na terenie RP. 8. Wykonawca będzie kierował do pracy w ZZO Olszowa Sp. z o.o. pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno pracowników na maksymalnie 15 etatach (maksymalnie: 10 kobiet i 8 mężczyzn) przez cały okres trwania umowy. Osoby zatrudnione będą pracowały w pełnym wymiarze czasu pracy z możliwością pracy w godzinach nadliczbowych(w zależności od potrzeb Zamawiającego).. 9. Zamawiający może odstąpić od wykonywania usługi danego pracownika tymczasowego bez podania przyczyny. 10. Ostateczna liczba etatów będzie uzależniona od bieżących potrzeb Zamawiającego i Wykonawca nie może rościć sobie dodatkowych kosztów względem Zamawiającego dla liczby etatów innej od podanej w niniejszej SIWZ. 11. Informacje szczegółowe dotyczące stanowisk pracy:  stanowisko: Sortowacz/Placowy;  zakres obowiązków: wyodrębnienie ze strumienia odpadów frakcji surowcowej w celu umieszczenia w wyznaczonych miejscach lub pojemnikach, prace porządkowe na terenie ZZO Olszowa;  wymagania kwalifikacyjne: sprawność manualna;  możliwość pracy dwuzmianowej;  sumienność, punktualność;  przewidywany okres wykonywania pracy tymczasowej: od 01.08.2019 r. do 31.01.2020 r.  wymiar czasu pracy: 8 godzin dziennie 5 w tygodniu z zastrzeżeniem wykonania dodatkowej liczby godzin nadliczbowych uzależnionych od bieżących potrzeb Zamawiającego z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;  miejsce świadczenia pracy: ZZO Olszowa Sp. z o.o., pod adresem Olszowa, ul. Bursztynowa 55, 63-600 Kępno;  wynagrodzenie: nie mniej korzystnie niż pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego na takim samym lub podobnym stanowisku pracy oraz nie niższa niż obowiązująca najniższa płaca minimalna. 12. Ustalając wartość wynagrodzenia miesięcznego Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie niezbędne składniki , w tym:  wynagrodzenie miesięczne brutto,  składki na ubezpieczenie społeczne po stronie pracodawcy,  ubezpieczenie NNW pracownika tymczasowego,  założenie, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej,  dokonanie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,  opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne i PFRON,  kontakty i korespondencja z instytucjami np. Urząd Skarbowy, Urząd Pracy, ZUS,  sporządzenie niezbędnej dokumentacji podatkowej (PIT) i ubezpieczeniowej,  przygotowanie zgodnie z wymogami Kodeksu pracy dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy. 13. Zamawiający zobowiązuje się zapewnić pracownikom tymczasowym środki ochrony indywidualnej, szkolenie BHP prowadzone w języku polskim. 14. Kierowane osoby do pracy przez Wykonawcę mogą być obywatelami państw z Europy. 15. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia pracowniczych wstępnych badań lekarskich wymaganych na danym stanowisku pracy na swój koszt. Badanie lekarskie uwzględniać będzie następujące warunki pracy: a) Czynniki fizyczne: hałas: 78,7 db b) Pyły: 0,15 NDS c) Czynniki chemiczne: brak d) Czynniki biologiczne: dur, WZW A+B, WZW A, Tężec, AHAV e) Inne czynniki, w tym niebezpieczne: • zagrożenia wynikające z monotonii pracy • praca w wymuszonej pozycji ciała • praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn Łączna liczba czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych i innych wynikających ze sposobu wykonywania pracy wskazanych w skierowaniu na badania lekarskie wynosi 4. 16. Wykonawca zobowiązuje się oddelegować ze swej strony jedną osobę, która będzie odpowiedzialna za koordynację realizacji zamówienia oraz robocze kontakty z Zamawiającym (Koordynator). 17. Koordynator będzie pozostawał do dyspozycji Zamawiającego w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz będzie na bieżąco kontaktował się z Zamawiającym odnośnie realizacji usługi, a w razie potrzeby stawi się niezwłocznie tj. w przeciągu dwóch godzin w siedzibie Zamawiającego, celem pomocy przy rozwiązaniu ewentualnych problemów z delegowanym pracownikiem. 18. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie informować Zamawiającego o wszelkich trudnościach związanych z wykonywaniem umowy, w tym w szczególności o przebywaniu pracowników na zwolnieniach lekarskich, o złożeniu wypowiedzenia umowy o pracę lub innych absencjach. 19. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie na wniosek Zamawiającego dokonać zamiany skierowanych do Zamawiającego pracowników i zastąpić ich innymi pracownikami, odpowiadającymi wymaganiom Zamawiającego. 20. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania zamówienia działać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać niezbędne uprawnienia do prawidłowego wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym posiadać wpis do Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) dostępnej na stronie http://stor.praca.gov.pl. 21. Zamawiający będzie prowadził ewidencję czasu pracy Pracowników tymczasowych w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników zatrudnionych przez Zamawiającego oraz będzie przekazywał Wykonawcy ewidencję czasu pracy Pracowników tymczasowych – w terminie 3 dni roboczych po upływie każdego miesiąca pracy za pośrednictwem poczty elektronicznej. 22. Wykonawca będzie dostarczał w okresach miesięcznych do 20 dnia każdego miesiąca po upływie terminu na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników tymczasowych wykazu płatności dokonywanych na rzecz zatrudnionych pracowników Tymczasowych wraz z dokumentami potwierdzającymi zapłatę wynagrodzenia. Brak przekazania dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem wynagrodzenia dla Wykonawcy do chwili dostarczenia dokumentów, a Wykonawca nie będzie rościł m.in. odsetek z tytułu nieterminowego zapłaty wynagrodzenia. 23. Zamawiający zastrzega sobie, że Wykonawca nie może oddelegowywać pracowników tymczasowych wykonujący pracę na rzecz Zamawiającego do innych prac w tym samym okresie. 24. Wykonawca nie może przerwać świadczenia usługi przez oddelegowanego pracownika i oddelegować go do innego zakładu pracy bez zgody Zamawiającego. 25. Wynagrodzenie dla Wykonawcy będzie rozliczane w okresach miesięcznych (rozumiane jako miesiące kalendarzowe) na podstawie podpisanego przez strony protokołu odbioru usług. 26. Wszelkie dokumenty w tym dokumenty związane ze szkoleniem BHP sporządzane, a szkolenia stanowiskowe prowadzone w języku polskim, o czym Wykonawca ma obowiązek powiadomić osoby rekrutowane. W umowie o pracę z pracownikiem tymczasowym Wykonawca ma obowiązek zawrzeć informację o wyrażeniu zgody na posługiwanie się językiem polskim w szczególności przy przeprowadzanych szkoleniach i tworzeniu niezbędnych dokumentów. 27. Wykonawca ma obowiązek przekazać Zamawiającemu zawartą z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy. 28. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za dopełnienie wszelkich formalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wobec kierowanych pracowników poza obowiązkami Zamawiającego wskazanymi w niniejszej SIWZ. 29. W umowach zawieranych przez Wykonawcę z osobami kierowanymi do wykonywania pracy tymczasowej obligatoryjnie muszą znaleźć się postanowienia:  zobowiązujące osobę kierowaną do wykonywania pracy do świadczenia pracy osobiście;  zapewniające zgodność przedmiotu umowy z rodzajem i zakresem czynności oraz warunkami świadczonej pracy tymczasowej;  dotyczące zachowania języka polskiego w szczególności przy przeprowadzanych szkoleniach i tworzeniu niezbędnych dokumentach. 30. Wszelka korespondencja mająca charakter danych wrażliwych, będzie przekazywana w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. 31. Wykonawca w dniu podpisania umowy zawrze z Zamawiającym umowę powierzenia danych osobowych o uzgodnionej wcześniej treści zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79600000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca będzie spełniał warunek jeśli posiada aktualny wpis do Rejestru agencji zatrudnienia (KRAZ) dostępnej na stronie http://stor.praca.gov.pl.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach