Przetargi.pl
Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt opieki społecznej o funkcji mieszkaniowej z treningowym mieszkaniem chronionym.

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU ogłasza przetarg

 • Adres: 46-200 Kluczbork, ul. Sienkiewicza 20B
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 418 00 30 , fax. 77 410 70 34
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W KLUCZBORKU
  ul. Sienkiewicza 20B
  46-200 Kluczbork, woj. opolskie
  tel. 77 418 00 30, fax. 77 410 70 34
  REGON: 531421437
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt opieki społecznej o funkcji mieszkaniowej z treningowym mieszkaniem chronionym.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą konstrukcji dachu oraz zmianą sposobu użytkowania na obiekt opieki społecznej o funkcji mieszkaniowej z treningowym mieszkaniem chronionym.3.2 Opis przedmiotu zamówienia zawarty został dokumentacji projektowej oraz STWiOR (zał. nr 4 do SWZ), na które składają się folder z plikami pn.: załącznik nr 4-Dokumentacja projektowa i STWIOR.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach