Przetargi.pl
Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy

Powiat Strzyżowski ogłasza przetarg

 • Adres: 38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 765 000 , fax. 017 2765000 w. 13
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Strzyżowski
  ul. Przecławczyka 15
  38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 765 000, fax. 017 2765000 w. 13
  REGON: 69058139900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzyzowski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej w Babicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Domu Pomocy Społecznej w Babicy. Zamówienie obejmuje w szczególności: Część I Zamówienia - Przebudowa budynku DPS w Babicy w celu dostosowania do zaleceń Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego, w tym: roboty rozbiórkowe i demontażowe, uzupełnienie ścian, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, tynki wewnętrzne i okładziny ścian, roboty malarskie, wykonanie posadzek, wykonanie zabezpieczenia ognioochronnego schodów i elementów konstrukcyjnych, wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych, montaż okablowania i tras kablowych, montaż elementów systemu p.poż., pomiary i próby instalacji p.poż. Część II Zamówienia - Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku DPS w Babicy, w tym m.in.: roboty rozbiórkowe, tynki wewnętrzne, posadzki, okładziny ścienne i podłogowe, wymiana stolarki, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, wod. kan. i elektrycznych, montaż urządzeń sanitarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: - Część I zamówienia - 1 000,00 zł. - Część II zamówienia – 1 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach