Przetargi.pl
Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach, Duża ulica

Gmina Nowa Dęba ogłasza przetarg

 • Adres: 39-460 Nowa Dęba, ul. Rzeszowska
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 15 8462671 , fax. 15 8465137
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Dęba
  ul. Rzeszowska 3
  39-460 Nowa Dęba, woj. podkarpackie
  tel. 15 8462671, fax. 15 8465137
  REGON: 83040954800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowadeba.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach, Duża ulica
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach, Duża ulica. 2. Zakres robót: a) W zakres robót wchodzi: • montaż i stawianie słupów linii napowietrznej NN z żerdzi wirowanych EPV-10,5 – 5 szt. i montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podob-nych min. 2x25m2 - ok. 350 mb, • montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnych min. 2x25m2 na istniejących słupach - ok. 150 mb • montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych – 11 szt. • montaż opraw oświetlenia na wysięgniku – oprawy LED 60-80 W, • montaż szafy oświetleniowej do zainstalowania układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz zegara sterującego. b) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dokumentacji technicznej tj.: warumkach przyłączenia , Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budow-lanych ( zał. Nr 5 do SIWZ) i przedmiarze robót (załącznik nr 6 do SIWZ). Przedmiary robót mają charakter pomocniczy i służą do zobrazowania skali robót budowlanych, mają one za zadanie pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zamówienia. c) Koszty dostawy i montażu wszelkich urządzeń i instalacji muszą zawierać całość kosztów związanych z realizacją, w tym wykonanie projektów wykonawczych w uzgodnieniu z inwestorem, jeśli takie będą niezbędne do należytego wykonania całości zadania oraz uzyskania certyfikatów, dopuszczenia do użytkowania oraz koszty rozruchu, instruktaży, szkoleń oraz gwarancji. d) Wbudowane i dostarczone przez Wykonawcę materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Pol-ską normą lub aprobatę techniczną. e) Wykonawca wykona przedmiot umowy z własnych materiałów. f) Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę) wynosi min 2 lata od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. g) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w załącznikach do niej zostały wykazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszędzie tam Zamawiający dodaje wyraz „lub równoważne”. h) Zamawiający informuje, że określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw hand-lowych, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne oraz inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia. Natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych w stosunku do opisanych i podanych w wymaganych parametrach w SIWZ pod warunkiem, że będą posiadały nie gorsze parametry techniczne. Zamawiający informuje, że opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, eu-ropejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równ-oważny”. i) Do materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, dla których są wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie można stosować materiały i urządzenia równoważne pod względem parametrów tech-nicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Przewidziane do zastosowania urządzenia i materiały powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od założeń projektowych. j) Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawi-ającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w zał. nr 7 do SIWZ – Projekt umowy. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wyma-gań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrud-nienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wyko-nujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. k) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231400-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) do dnia 29 października 2019r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Kopię wpłaty wadium, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej. UWAGA! Zamawiający nie wymaga przedkładania kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert. c) Przed podpisaniem umowy wybrany wykonawca przedłoży oświadczenie dotyczące sposo-bu składania faktur VAT za zrealizowane, odebrana roboty budowlane ze wskazaniem spo-sobu tradycyjnego (faktura w formie papierowej), lub w formie elektronicznej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach