Przetargi.pl
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"

Gmina Pilzno ogłasza przetarg

 • Adres: 39-220 Pilzno, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 721 036 , fax. 146 722 491
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilzno
  Rynek 6
  39-220 Pilzno, woj. podkarpackie
  tel. 146 721 036, fax. 146 722 491
  REGON: 85166119700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa nowego zbiornika na wodę pitną oraz nadbudowa i przebudowa istniejącego zbiornika"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy nowego zbiornika na wodę pitną o pojemności min. 750 m3 oraz przebudowy istniejącego zbiornika (budowa zbiornika o pojemności min. 950 m3).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71322000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie z pkt III.3: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w w/w oświadczeniach. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (zobowiązanie należy złożyć wraz z ofertą). 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy złożyć indywidualne oświadczenia i ewentualne dowody, dotyczące każdego z nich). W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, to przedmiotowe oświadczenie (odpowiednio sporządzone) może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach