Przetargi.pl
Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Praszka II

Gmina Praszka ogłasza przetarg

 • Adres: 46-320 Praszka, Plac Grunwaldzki 13
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Praszka
  Plac Grunwaldzki 13
  46-320 Praszka, woj. opolskie
  REGON: 151398592
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.praszka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boiska wielofunkcyjnego oraz utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Gminy Praszka II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach planowanej inwestycji wykonanej w formie „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje się przebudowę boiska zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej nr 2. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja Programu Funkcjonalno-Użytkowa, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.W ramach planowanej inwestycji wykonanej w formie „zaprojektuj i wybuduj” przewiduje się adaptację przestrzeni przy placu zabaw na ul. Kopernika poprzez jej rozbudowę o siłownię zewnętrzną i przystosowanie do nowej funkcji sportowej związanej z ćwiczeniami. Szczegółowy zakres rzeczowy określa dokumentacja Programu Funkcjonalno-Użytkowa, stanowiąca załącznik nr 1 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:1) 8 000,00 zł dla części 12) 600,00 zł dla części 22. Wykonawcy zobowiązani są wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na poniżej wskazany rachunek bankowy zamawiającego:ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach oddział w Opolunr rachunku: 83 1050 1171 1000 0022 0211 72025. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:1) W zakresie części 1 wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane w zakresie budowy boiska lub boisk wielofunkcyjnych o wykonanej nawierzchni poliuretanowej EPDM lub polipropylenowej - o łącznej wartości 700.000,00 zł;2) W zakresie części 2 wykonawca wykaże, że wykonał należycie, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał siłownie zewnętrzne o łącznej wartości 50.000,00 zł.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach