Przetargi.pl
Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Moszczenicy w ramach planowanej inwestycji modernizacji przyszkolnych terenów sportowych.

Gmina Moszczenica ogłasza przetarg

 • Adres: 38-321 Moszczenica, Samorządowa
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 183 541 300, , fax. 183 541 085
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Moszczenica
  Samorządowa 4
  38-321 Moszczenica, woj. małopolskie
  tel. 183 541 300, , fax. 183 541 085
  REGON: 49189247500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminamoszczenica.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Moszczenicy w ramach planowanej inwestycji modernizacji przyszkolnych terenów sportowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Moszczenicy w ramach planowanej inwestycji modernizacji przyszkolnych terenów sportowych. 2. Zakres robót: 1) Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę 2) Konstrukcja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego 3) Wyposażenie boisk 3. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa starego kompleksu boisk sportowych asfaltowych na nowe boiska z nawierzchnią poliuretanową, w ramach planowanej modernizacji obiektów sportowych przy Zespole Szkół w Moszczenicy na działkach ewidencyjnych nr 3628 i 3629 położonych w miejscowości Moszczenica. Zakresem przebudowy zostały objęte - plac asfaltowy z wytyczonymi niepełnowymiarowymi boiskami do piłki ręcznej siatkówki i koszykówki, skocznia do skoku w dal, urządzenia siłowni polowej oraz niepełnowymiarowa bieżnia sprinterska. W ramach planowanej inwestycji powstaną pełnowymiarowe boiska do gry w piłkę ręczną, siatkową i koszykową. Zostaną przeniesione urządzenia siłowni polowej i skocznia do skoku w dal. Niepełnowymiarowa bieżnia sprinterska przeznaczona jest do likwidacji. 4. Opis przedmiotu zamówienia na powyższe roboty budowlane stanowi dokumentacja techniczna zał. nr. 1 do SIWZ w tym: 1) projekt zagospodarowania terenu 2) dokumentacja techniczna boisk Przedmiar robót będący częścią załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ stanowi materiał informacyjny, pomocniczy co do rodzaju robót objętych niniejszym zamówieniem - nie stanowi podstawy wyceny oferty Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy w dokumentacji przetargowej opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy ich producenta, patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie gorszych niż wskazane w dokumentacji technicznej jako przykładowe. 6. Zamawiający ustala wynagrodzenie o charakterze ryczałtowym za wykonany przedmiot zamówienia objęty niniejszym postępowaniem, ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz.380 ze zm) 1) Wynagrodzenie ryczałtowe nie uwzględnia kosztów robót nieobjętych dokumentacją projektową a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i których wykonanie stanie się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia a które zlecone zostaną w formie zamówień dodatkowych. 7. Pozostałe wymogi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań równoważnych polegających na zastosowaniu innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu „nierównoważności” zaproponowanych rozwiązań równoważnych. W przypadku gdy wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych materiałów i urządzeń, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i urządzenia zaproponowane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - dokumentacji projektowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę wadium, zgodnie z art. 45 ust.2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w kwocie: 10.000,00 zł brutto ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100 zł) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub w kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp, w zależności od wyboru wykonawcy, tj. 1) w pieniądzu przelewem na rachunek Zamawiającego, 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy zawsze jest poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5, pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz 2015 r. poz. 978 i 1240) Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego: 75 8795 0005 2001 0002 1946 0004 – z dopiskiem Przebudowa boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół w Moszczenicy w ramach planowanej inwestycji modernizacji przyszkolnych terenów sportowych. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku Zamawiającego. 3. Zamawiający uzna wymóg wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna za spełniony, jeżeli dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w ust. 5 i jego oryginał zostanie złożony w Urzędzie Gminy Moszczenica, przed upływem terminu składania ofert. 4. Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny adres gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego), 2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest dokument, 3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela, podmiotu ubezpieczającego) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w art. 46 ust. 4 a i art. 46 ust. 5 Ustawy Pzp, 4) okres ważności wadium - który musi pokrywać się z terminem związania ofertą wskazanym w SIWZ. 5. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) gwarancja będzie zawierała wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46. ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych, 2) okres ważności gwarancji będzie nie krótszy niż okres związania ofertą określony SIWZ 7. Wadium wniesione w formie poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej lub poręczenia udzielanego przez podmiot, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości będzie akceptowane pod warunkiem, że jest zgodne z Prawem Zamówień Publicznych, a w szczególności: 1) poręczenie będzie zawierało wszystkie przypadki utraty wadium przez wykonawcę określone w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych 2) poręczenie będzie zawierało określony datą termin odpowiedzialności, nie krótszy niż okres związania ofertą określony w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Realizacja zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień wynikających z odrębnych przepisów, dlatego Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, na etapie składania ofert: 1) OFERTA, na formularzu ofertowym, wypełniona i podpisana przez Wykonawcę, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ; Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 2) Oświadczenia Wykonawcy aktualne na dzień składania ofert (załączniki nr 3 i 3a do SIWZ) o: a) spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b) nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa pkt.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3) Zobowiązanie innego podmiotu, do oddania wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia W przypadku powoływania się na zasoby podmiotu trzeciego na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) podmiotów trzecich, potwierdzające, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu). 4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w tym podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony; w przypadku, gdyby pełnomocnictwa udzielała osoba inna niż uprawniona z mocy prawa lub umowy spółki do reprezentowania podmiotu, należy dołączyć do oferty również pełnomocnictwo do dokonania tej czynności 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ( zgodnie z art.23. Ustawy Pzp) złożone w formie oryginału 6) Wyjaśnienia dot. Tajemnicy przedsiębiorstwa 7) dowód wpłaty wadium Uwaga ! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia o których mowa w ppkt.2) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. OŚWIADCZENIE WYMAGANE OD WSZYSTKICH WYKONAWCÓW, które ma złożyć każdy Wykonawca w terminie 3 dni, od dnia upublicznienia na stronie internetowej Zamawiającego – wykazu złożonych ofert. 1/ Każdy z wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj. - kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; - firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634), celem zbadania czy nie zachodzi przesłanka określona w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. 2/ Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. 3/ Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie powinno być złożone w oryginale. 4/ W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach