Przetargi.pl
Druk offsetowy jednokolorowy (czarny) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) wydawanych przez Wydawnictwo UJ, w Krakowie

Uniwersytet Jagielloński ogłasza przetarg

 • Adres: 31-007 Kraków, ul. Gołębia
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 124 324 450 , fax. 124 324 451
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński
  ul. Gołębia 24
  31-007 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 124 324 450, fax. 124 324 451
  REGON: ---00000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przetargi.uj.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk offsetowy jednokolorowy (czarny) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) wydawanych przez Wydawnictwo UJ, w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie druku offsetowego jednokolorowego (czarnego) bloku (wnętrza) książki wraz z okładką kolorową, oprawą i dostawą dla części tytułów (posiadających numer ISBN lub ISSN) wydawanych przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, mieszczące się w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2. 1.1 Usługa obejmuje również dostarczenie do siedziby redakcji Wydawnictwa UJ w Krakowie (31-126), przy ul. Michałowskiego 9/2, poprawnie wykonanych ozalidów/wydruków próbnych, proofa kolorystycznego okładki, czystodruków środka i okładki oraz egzemplarzy sygnalnych publikacji lub innych materiałów zleconych w ramach tego zamówienia, a także dostawę zatwierdzonych przez zamawiającego nakładów publikacji i innych materiałów do magazynów Wydawnictwa UJ, mieszczących się w Krakowie (30-404), przy ul. Cegielnianej 4A.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: PKT 5) SIWZ: 1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: PKT 7)1 SIWZ: 7.1.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i 8 ustawy PZP, wykonawca musi dołączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wedle wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do formularza oferty; 7.1.2 Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia musi złożyć oświadczenie, o którym mowa w pkt 7.1.1 powyżej, w części dotyczącej podwykonawców; 7.1.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w punkcie 7.1.1 powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne. PKT 3)5 SIWZ: 5. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ, przy czym dla oceny zgodności oferowanych usług z wymaganiami SIWZ oraz dla oceny oferty wykonawcy w kryterium oceny ofert, jakim jest „ocena techniczna”, wykonawca zobowiązany jest przedłożyć próbkę, którą stanowią wydrukowane książki i inne materiały określone w pkt 3) 5.1 SIWZ. Próbka musi być zgodna z zapisami pkt 3) 5.1 SIWZ. 5.1 Próbka musi być wykonana na bardzo wysokim poziomie jakościowym i technicznym, przez co zamawiający rozumie próbkę spełniającą następujące parametry oraz wymagania: a) poprawnie wykonana okładka offsetowa, wysoka jakość pokrycia kolorów (brak uszkodzeń i zagięć, brak zabrudzeń, brak zamazań, brak plam, brak złego spasowania kolorów powodującego przesunięcie i nieostrość, brak apli z wyraźnymi smugami); b) poprawnie wykonane wnętrze publikacji (brak uszkodzeń, brak zabrudzeń, brak wad w zadruku, brak zamazań, brak zagięcia papieru, brak tzw. białek, brak brakujących stron); c) poprawnie wykonana introligatorka książek (brak uszkodzeń, brak odklejających się okładek od bloku, brak nietrzymających big, brak odchodzącej folii od okładek, brak odchodzących i odpadających kartek po kilku otwarciach); d) poprawnie wykonana introligatorka niciowana (brak nierówności szycia, brak widocznie wychodzących nici/luźnych nici, brak przerwanych nici, brak rozdarcia lub zmarszczenia kartek w miejscach zszycia); e) poprawnie wykonana oprawa miękka (brak pobrudzeń, zagnieceń, przesunięć względem grzbietu). 5.2 Zamawiający wymaga przedstawienia próbki składającej się z materiałów wykonanych przez wykonawcę. Wykonawca przygotowując próbkę powinien określić, do jakiego wymogu dedykuje poszczególne książki. Próbka powinna zawierać nie mniej niż 6 i nie więcej niż 12 pozycji książkowych wykonanych przez wykonawcę, o objętości minimum 100 stron każda i odpowiadać następującym wymaganiom: a) wszystkie wnętrza (bloki) próbek muszą być wykonane technologią druku offsetowego na papierze offsetowym; b) co najmniej 2 książki mają zawierać druk czarno-biały ilustracji minimum 16 s. na papierze offsetowym; c) co najmniej 2 książki mają zawierać druk czarnobiały ilustracji minimum 16 s. na papierze powlekanym; d) co najmniej 1 książka o objętości powyżej 500 stron; e) co najmniej 1 książka w objętości powyżej 700 stron, niciowana; f) wszystkie książki z okładką wykonaną techniką druku offsetowego; g) co najmniej 2 książki niciowane, w oprawie broszurowej; h) co najmniej 2 książki klejone w oprawie broszurowej; i) co najmniej 2 okładki uszlachetnione lakierem UV na folii matowej; j) co najmniej 2 książki z okładkami uszlachetnionymi folią matową; k) co najmniej 2 książki z okładkami uszlachetnionymi folią błyszczącą; l) co najmniej 3 książki muszą być wydrukowane w formacie A4, to znaczy powinny posiadać format netto (po obcięciu bloku książki) powyżej szerokości 170 mm lub wysokości 240 mm do wymiarów A4 czyli szerokości 210 mm, wysokości 297 mm; m) co najmniej jeden proof cyfrowy okładki dla porównania go z wydrukowaną książką z okładką drukowaną offsetowo w formacie A4. Proof nie musi posiadać wymiarów A4. Zamawiający zastrzega, iż próbka, stanowiąca element oferty wykonawcy, nie spełniająca wymagań określonych w pkt 3)5 SIWZ, będzie stanowiła podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy przez zamawiającego jako nieodpowiadającej treści SIWZ. PKT 11)4 SIWZ: 4. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień SIWZ oraz według treści formularza oferty i jego załączników stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, w szczególności oferta winna zawierać: 4.1 wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z załącznikami (wypełnionymi i uzupełnionymi lub sporządzonymi zgodnie z ich treścią). 4.2 oryginał pełnomocnictwa (pełnomocnictw) lub notarialnie poświadczoną kopię, o ile oferta będzie podpisana przez pełnomocnika [wymagane w szczególności, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum]. Wraz z pełnomocnictwem powinien być złożony dokument potwierdzający możliwość udzielania pełnomocnictwa. Pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski;.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach