Przetargi.pl
Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiących odcinki drogi pożarowej Pakiet nr 2- budowa parkingu pomiędzy budynkiem L i F oraz modernizacja chodników przy budynku F Pakiet nr 3- modernizacja chodników przy Szpitalu w Makowie Podhalańskim

Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48338723111 , fax. +480338723111
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Szpitalna 22
  34-200 Sucha Beskidzka, woj. małopolskie
  tel. +48338723111, fax. +480338723111
  REGON: 00030441500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozsuchabeskidzka.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiących odcinki drogi pożarowej Pakiet nr 2- budowa parkingu pomiędzy budynkiem L i F oraz modernizacja chodników przy budynku F Pakiet nr 3- modernizacja chodników przy Szpitalu w Makowie Podhalańskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego tj. Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej roboty polegające na: Pakiet nr 1- Wykonanie zatoczek stanowiących odcinki drogi pożarowej Pakiet nr 2 - budowie parkingu pomiędzy budynkiem L i F oraz modernizacji chodników przy budynku F Pakiet nr 3- modernizacji chodników przy Szpitalu w Makowie Podhalańskim określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako 45223300-9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 5, 5a i 5b – przedmiary robót oraz mapy sytuacyjne stanowiące załącznik nr 6, 6a i 6b. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w SIWZ oraz wszystkich załącznikach. Ilekroć w niniejszej SIWZ i załącznikach stanowiących jej integralną część (specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary, rysunki , projekty, itp.), przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów, pochodzenia, norm, europejskich ocen technicznych, specyfikacji technicznych, systemów referencji technicznych i materiałów z podaniem producenta to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne". W związku z art. 29 do 31 Prawa zamówień publicznych dopuszcza się ujęcie w składanej ofercie przetargowej, a następnie zastosowanie rozwiązań podanych w dokumentacji, o której mowa wyżej, pod warunkiem zapewnienia parametrów technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. Obowiązki Wykonawcy: • wykonawca udzieli min. 2-letniej gwarancji na wykonane prace, • Zamawiający wyznaczy miejsce składowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnymi środkami do ich usunięcia, • prace związane z modernizacją odbywać się muszą w trakcie normalnego funkcjonowania Szpitali. • właściwego utrzymania i zabezpieczenia placu budowy, • umożliwienie wstępu na plac budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego i wyznaczonym pracownikom Zamawiającego, • przestrzeganie zasad środowiskowych obowiązujących u Zamawiającego, • uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, pozostawienie go w stanie sprzed rozpoczęcia robót i przekazanie Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót, • zapewnienie warunków bezpieczeństwa bhp i p.poż, zgodnie z wymogami obowiązującymi u Zamawiającego, określonymi w § 7 projektu umowy. • w razie wystąpienia wad i usterek powykonawczych usunięcie ich w terminie do 7 dni. • Zamawiający wymaga, aby roboty były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z art. 29 ust 3a Ustawy Pzp Zamawiający wyznaczy inspektora nadzoru do kontroli prowadzonych prac modernizacyjnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45223300-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy formularz oferty, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. 2. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy kosztorys ofertowy. 3. Oświadczenia wymienione w punkcie 6.1 specyfikacji ( załącznik nr 2 i 2a do SIWZ). 4. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 5. Załącznik nr 4 - oświadczenie RODO.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach