Przetargi.pl
Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”

Gmina Miejska Iława ogłasza przetarg

 • Adres: 14-200 Iława, ul. Niepodległości
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 6490159, 6490101 , fax. (089) 649 26 31
 • Data zamieszczenia: 2021-01-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Iława
  ul. Niepodległości 13
  14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 6490159, 6490101, fax. (089) 649 26 31
  REGON: 52437000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego w zakresie robót budowlanych wraz z robotami towarzyszącymi, polegającej na koordynacji, organizacji, nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, rozliczeniu, a także sprawdzeniu prac geodezyjnych, wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym na zadaniu: Rozbudowa przystani Ekomariny w Iławie w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój zaplecza pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich w oparciu o Ekomarinę w Iławie” (zarówno część 1 jak i część 2) 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zobowiązanie Wykonawcy do kontrolowania przebiegu prac budowlanych w całym okresie realizacji budowy, w tym: koordynacji, organizacji, nadzorze w rozumieniu prawa budowlanego, rozliczeniu, a także sprawdzeniu prac geodezyjnych, wykonanych przez wykonawcę robót budowlanych, objętych zamówieniem i okresem gwarancyjnym. zapewnienie przez Wykonawcę nadzoru nad realizacją robót budowlanych w szczególności: terminowości, jakości robót, stosowanych materiałów, kosztów realizacji robót, odbioru robót, koordynacji wszystkich czynności związanych z realizacją zadania aż po rozliczenie zadanie oraz nadzór w okresie gwarancji i rękojmi; 2) zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia określa: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ), wzór umowy i szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy – stanowiące załącznik do SIWZ; oraz inne załączniki (dokumentację projektową, STWIORB, pozwolenia wodno prawne, operaty wodno prawne, decyzja środowiskowa) 3) Sposób zapłaty wykonawcy robót budowlanych - wynagrodzenie ryczałtowe 4) Miejsce realizacji: Iława, Dąbrowskiego 11a, dz, geod. Nr działkach ew. nr: 1 / 2, obręb 14 oraz dz. nr 165/8; 677/1; 677/2; 677/3 i 677/4 z obrębu nr 2 5) Dokumentacja projektowa na wykonanie robót budowlanych oraz SIWZ (wraz z wzorem umowy) jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego https://bip.umilawa.pl/zamowienia_publiczne/102/483/Postepowanie_znak_3A_ZP_271_39_2020__22Rozbudowa_przystani_Ekomariny_w_Ilawie_w_ramach_przedsiewziecia_pn___E2_80_9ERozwoj_zaplecza_pozaszkolnych_form_szkolen_zeglarskich_w_oparciu_o_Ekomarine_w_Ilawie_E2_80_9D/ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych znak: ZP.271.39.2020 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w szczególności obowiązki Wykonawcy, zawarty jest we wzorze umowy oraz załączniku nr 1 do umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWIZ. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV 71520000-9 – usługi nadzoru budowlanego 71540000-5 usługi zarządzania budową, 71248000-8 - nadzór nad projektem i dokumentacją 5. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający nie wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym świadczeniu usług zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach