Przetargi.pl
Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku

Miasto i Gmina Olkusz ogłasza przetarg

 • Adres: 32-300 Olkusz, ul. Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 32 626 01 00 w. 210, 626 02 10, , fax. 32 626 02 17
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto i Gmina Olkusz
  ul. Rynek 1
  32-300 Olkusz, woj. małopolskie
  tel. 32 626 01 00 w. 210, 626 02 10, , fax. 32 626 02 17
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umig.olkusz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych od dnia 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie obsługi bankowej Gminy Olkusz i jej jednostek organizacyjnych. Szczegółowe wymagania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia i realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. Termin wykonania zamówienia: do 01.01.2021r. do 30.06.2025r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66100000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu w tym zakresie jest posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności bankowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 2357 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą należy złożyć: pełnomocnictwo (jeśli dotyczy), zobowiązanie innego podmiotu na zasobach którego polega Wykonawca (jeśli dotyczy)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach