Przetargi.pl
Dostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r.

Gmina Kęty ogłasza przetarg

 • Adres: 32-650 Kęty, Rynek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 33 844-76-00 , fax. 33 844 76 60
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kęty
  Rynek 7
  32-650 Kęty, woj. małopolskie
  tel. 33 844-76-00, fax. 33 844 76 60
  REGON: 72181824000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa oraz instalacja sprzętu serwerowego oraz oprogramowania dla Gminy Kęty w 2020 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Podstawowy zakres prac obejmuje zakup, dostawę oraz instalację niżej podanego sprzętu i oprogramowania: Serwery- 4 szt. Nadmiarowa macierz- 3 szt. Switch- 3 szt. Oprogramowanie- 3 szt. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania wobec specyfikacji zostały określone w załączniku nr 8 do SIWZ – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ”. 3. Instalacja i konfiguracja dostarczonego sprzętu (instalacja witalizatorów, konfiguracja serwerów, switchy, macierzy, uruchomienie backupu oraz replikacji, migracja danych do nowego środowiska- przeniesienie ok.30 maszyn wirtualnych). Powyższe prace musza być wykonywane w czasie umożliwiającym sprawne działanie urzędu tj. w dni robocze w godzinach od 18.00-22.00 oraz w weekendy w godzinach od 9.00-18.00. 4. Gwarancja producenta na cały dostarczony sprzęt minimum 5 lat. Czas reakcji następny dzień roboczy od dnia zgłoszenia usterki (Next Business Day).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48822000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium. 2. Każdy wykonawca biorący udział w przetargu musi przed upływem terminu składania ofert (tj. przed godziną 09:45 w dniu składania ofert) wnieść wadium w wysokości 15000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 3. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Urzędu Gminy w Kętach: 07 1050 1070 1000 0023 6738 4605 w ING Bank Śląski, przy czym Zamawiający musi otrzymać z banku potwierdzenie wpływu przelewu najpóźniej w dniu składania ofert przed upływem terminu ich składania. Za skuteczność operacji finansowo – bankowych odpowiada Wykonawca. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów). 6. Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art.46 ust. 4a ustawy. 7. Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem art. 46 ust. 3 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Wszelkie spory wynikające z wniesionego wadium rozpatrywał będzie wg prawa polskiego sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz oferty zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 2) Oświadczenia zgodne z załącznikiem nr 2 oraz nr 3 do SIWZ (oświadczenia art. 25a ustawy) 3) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń – na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ 4) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy. 5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. 6) Oświadczenie dotyczące udziału podwykonawców (jeżeli dotyczy) – załącznik nr 5 do SIWZ. 7) Do oferty należy dołączyć szczegółowe zestawienie oferowanego sprzętu z podaniem nazwy producenta i modelu każdego urządzenia w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie spełnia wymagane przez zamawiającego parametry techniczne. Zamawiający wymaga, aby podane przez Wykonawcę informacje o urządzeniu w szczególności o producencie i modelu, w sposób jednoznaczny określały oferowaną konfigurację, w tym jeżeli jest to niezbędne przez podanie tzw. numeru part numer (PN). Dla urządzeń nie posiadających numeru part numer, należy podać specyfikację produktu w zakresie wymaganym SIWZ. – zgodnie z załącznikiem 1a do SIWZ. Zamawiający podkreśla, iż odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ, w szczególności jeżeli Wykonawca nie podał nazwy producenta i modelu oferowanego sprzętu lub oferowany sprzęt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia –załącznik nr 8 do SIWZ. 8) W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach