Przetargi.pl
Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-393 Kraków, dr. J. Babińskiego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie
  dr. J. Babińskiego 29
  30-393 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48(012)6524347, , fax. +48(012)2621335
  REGON: 00029855400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia w zakresie wykonania robót dostosowawczych budowlano-instalacyjnych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie oddziału szpitalnego w budynku nr 102 do wymagań sanitarnych i wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia "W sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą" oraz innych przepisów”. 2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wewnętrzne prace dostosowawcze, budowlano-instalacyjne pomieszczeń oddziału szpitalnego w budynku nr 102, w tym : 1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe (m.in. częściowa rozbiórka okładziny ścian; częściowe skucie tynków; demontaż posadzek z PCV, częściowy demontaż posadzek z terakoty, częściowy demontaż stolarki drzwiowej). 2. Roboty ogólnobudowlane (m.in. uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej; częściowe uzupełnienie posadzki z terakoty; częściowe uzupełnienie okładziny ścian z płytek; roboty posadzkarskie [wykładzina PCV z wywinięciem na ścianę]; roboty malarskie ścian, sufitów, stolarki drzwiowej; montaż narożników i odbojnic). 3. Roboty instalacyjne wod-kan. (m.in. wymiana umywalek, zlewozmywaka, misek ustępowych, baterii, uchwytów dla osób niepełnosprawnych). 4. Roboty instalacyjne elektryczne (m.in. wymiana wentylatorów łazienkowych, wyłączników, gniazdek elektrycznych). 5. Uprzątniecie terenu po wykonanych robotach. - zgodnie z zamieszczonym do niniejszej SIWZ przedmiarem robót. 3) Przedmiot zamówienia wykonany zostanie w oparciu o przedmiar robót, wymagania określone niniejszą SIWZ, w tym w szczególności we wzorze umowy - załącznik nr 5 do SIWZ. Ponadto przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz z zachowaniem najwyższej staranności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie ustala szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy - zał. nr 1 do SIWZ; Kosztorys ofertowy: Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 3 do SIWZ; Zobowiązanie podmiotu/podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby - zał. nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach