Przetargi.pl
Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.

Urząd Miasta ogłasza przetarg

 • Adres: 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0684564100,4564406 do 08 , fax. 068 4564155, 4564455
 • Data zamieszczenia: 2019-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta
  ul. Podgórna 22
  65-424 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 0684564100,4564406 do 08, fax. 068 4564155, 4564455
  REGON: 65423300000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zielonagora.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Projekt unijny „Zawodowcy”. Inwestycja pn.: „Zmiana sposobu użytkowania, częściowa rozbiórka i rozbudowa budynku garażowego i związane z tym roboty budowlane, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne” w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi 9 Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałanie 9.3.1 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej - projekt realizowany poza formułą ZIT”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie sposobu użytkowania, częściowej rozbiórce i rozbudowie istniejącego budynku garażowego i związanych z tym robót budowlanych, z przeznaczeniem na cele dydaktyczne, położonego na terenie Zespołu Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze, zlokalizowanym przy ul. Botanicznej 54, 65-392 Zielona Góra na działce nr ew. 2/12 i 2/14, obręb 37. Teren inwestycji objęty jest obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zielona Góra. Istniejący garaż po wykonaniu robót budowlanych i zmianie sposobu użytkowania przeznaczony będzie na studio techniczne realizacji dźwięków z kabiną nagrań oraz Eco żywność technologia agrobiznesu z pokojem instruktora. Działka jest częściowo zabudowana przez budynki Zespołu Szkół i Palcówek Kształcenia Zawodowego oraz garaż (nie wpisany do rejestru zabytków). Powierzchnia projektowanej zabudowy użytkowej wynosi ok. 279,63 m², budynek jednokondygnacyjny, wysokość budynku w najwyższym punkcie ok. 4,9 m nad poziomem terenu, kubatura budynku po rozbudowie ok. 1502,50 m³. 2. W ramach przedmiotu zamówienia do wykonawcy należy w szczególności wykonanie: 1) prac rozbiórkowych i przygotowawczych terenu pod budowę, w tym rozbiórka wiaty, ogrodzenia, silosów, części ogrodzenia z siatki na podmurówce, 2) fundamentowanie budynku, w tym wykonanie izolacji poziomych budynku, 3) izolacji przeciwwilgociowych pionowych z zastosowaniem masy bitumicznej i folii ochronnej kubełkowej, 4) robót murarskich i murowych w celu wzniesienia konstrukcji obiektu oraz wykonanie wszystkich elementów wykończeniowych, w szczególności: malarskich, posadzek, elewacji, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, założenie stolarki okiennej i drzwiowej, itd. 5) montaż obróbek blacharskich: opierzeń, parapetów zewnętrznych, kominka wentylacyjnego i innych, 6) pokrycia dachowego o konstrukcji z płyt stropowych żelbetowych prefabrykowanych, pokrycie papą termozgrzewalną, wraz z wykonaniem obróbek blacharskich z blachy cynkowo-tytanowej, 7) założenie rynien i rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej, 8) robót instalacyjnych elektrycznych, w tym: wykonanie instalacji zasilających obiekt; montaż skrzynek, rozdzielnic i tablic elektrycznych; instalacji oświetleniowej; instalacji odgromowej; 9) instalacji wodno-kanalizacyjnej i sanitarnej, w tym: instalacji centralnego ogrzewania; wody zimnej i ciepłej; wentylacyjnej; klimatyzacyjnej oraz p.poż. wraz z wyposażeniem obiektu w gaśnice, 10) budowa przyłączy: wody, energii cieplnej i elektrycznej oraz podłączenie do kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 11) wykonanie ciągu pieszo-jezdnego, miejsc postojowych z nawierzchni ażurowej trawiastej, budowa ogrodzenia od strony lasu, 12) prac porządkowych, w tym wywozu i utylizacji gruzu, 13) wszelkich prób, badań, pomiarów i odbiorów niezbędnych dla realizacji kompleksowego przedmiotu zamówienia. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr I.3 do SIWZ oraz dokumentacja projektową, zawartą w załączniku nr I.5 do SIWZ. 4. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez Wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i kontaktować się z Zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia władały językiem polskim w stopniu komunikatywnym. W przypadku, gdy ww. osoby nie będą władały językiem polskim, w czasie trwania umowy i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem. 5. Zamawiający załączył w celach informacyjnych/pomocniczych kosztorysy ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia zakresu i ilości wykonania robót budowlanych w zakresie przedmiotu umowy. Ewentualny brak w przedmiarze robót koniecznych do wykonania nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy, do złożenia zamawiającemu wypełnionych kosztorysów ofertowych. Kosztorysy będą służyły do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania tej części przedmiotu umowy. Wykonawca nie ma obowiązku załączenia kosztorysu ofertowego do oferty. 6. Na wykonany przedmiot zamówienia wykonawca zobowiązany jest udzielić: - gwarancji jakości na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; - rękojmi za wady na okres min. 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego; Uwaga: dodatkowy okres wydłużenia gwarancji jakości i rękojmi podlega punktacji zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w pkt 31.2. SIWZ. 7. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy, osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia polegające na wykonaniu: a) robót ogólnobudowlanych inwestycyjnych i remontowych związanych z rozbiórką i rozbudową istniejącego garażu, b) budową ciągu pieszo-jezdnego i miejsc postojowych, c) robót wykończeniowych, d) robót instalacyjnych: elektrycznych, sanitarnych i wentylacyjnych, e) robót inżynieryjnych w zakresie wykonania sieci i przyłączy, f) operowaniu sprzętem i maszynami, które będą wykonywać czynności polegające na ich obsłudze - o ile wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany wraz ze złożeniem oferty do wniesienia wadium w wysokości: 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy składającego ofertę: 1) wypełniony formularz oferty wg załącznika Nr I.1 do SIWZ; 2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia wg załącznika Nr I.2 do SIWZ; 3) pisemne zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ, o ile Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp wraz z pełnomocnictwem lub innym dokumentem określającym zakres umocowania do reprezentowania podmiotu zobowiązanego; 4) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy; 2. Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.bip.zielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert: 1) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu wg załącznika nr II.1 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu; 3. Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane wg załącznika nr III.1 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności z informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, z zastrzeżeniem pkt 7.6. SIWZ - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.1. SIWZ. 2) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - na potwierdzenie spełnienia warunku określonego w pkt 5.1.2. SIWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć ww. dokumentu dopuszcza się złożenie innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnienie warunku pkt 5.1.2. SIWZ; 3) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 4) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności wg załącznika nr III.2 do SIWZ; 5) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne wg załącznika nr III.3 do SIWZ. UWAGA: 4. Dokumenty i oświadczenia wymienione w: 1) pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień złożenia oferty; 2) pkt 7.2. SIWZ – w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie www.bip.zielonagora.pl informacji z sesji otwarcia ofert, o której mowa w pkt 28.4) SIWZ składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia; 3) pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w terminie wyznaczonym w wezwaniu, o którym mowa w pkt 32.3. SIWZ – dokumenty i oświadczenia muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 5. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp: a) zamieszcza w oświadczeniu o którym mowa w pkt 7.1.2) SIWZ informacje potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tych podmiotów oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, z zastrzeżeniem pkt 7.4. SIWZ, oraz b) zobowiązany jest w odniesieniu do tych podmiotów przedstawić dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 7.3.3) – 7.3.5) SIWZ, z zastrzeżeniem pkt 7.4. i 8 - 9 SIWZ; 6. Z treści dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt 7.1. – 7.5. SIWZ musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego warunki i wymagania zostały spełnione. 7. Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 7.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7.3.3) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być wystawione odpowiednio nie wcześniej niż 3 lub 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z wymaganiami pkt 8.1. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach