Przetargi.pl
Produkcja materiałów promocyjno-szkoleniowych

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych ogłasza przetarg

 • Adres: 02362 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 318 70 82 , fax. 22 318 70 98
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych
  ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. nr 3
  02362 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 318 70 82, fax. 22 318 70 98
  REGON: 14073858500000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Produkcja materiałów promocyjno-szkoleniowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: „Produkcja materiałów promocyjno-szkoleniowych” na potrzeby organizacji szkoleń oraz spotkań o charakterze informacyjno-promocyjnym. Zamówienie realizowane jest na potrzeby: 1. Projektu termomodernizacji budynków PGL LP (łącznie z zastosowaniem OZE w budynkach) – TERMO; 2. Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych – MRN2; 3. Kompleksowego projektu adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich – MRG2; 4. Zadań zleconych przez DGLP – ZZL. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części, tj.: Część zamówienia nr 1 – długopisy, notesy, zakładki, torby papierowe Część zamówienia nr 2 – pamięć USB Część zamówienia nr 3 – latarki z panelem słonecznym W częściach nr 1, 2 i 3 przedmiot zamówienia obejmuje: 1. opracowanie graficzne projektów, 2. wykonanie materiałów promocyjno-szkoleniowych zgodnie z niniejszą specyfikacją, 3. dostarczenie materiałów promocyjno-szkoleniowych do siedziby Zamawiającego w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach