Przetargi.pl
Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka w 2017 roku.

Urząd Miasta Płocka ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Stary Rynek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 24 3671598 , fax. 24 3671598
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Płocka
  ul. Stary Rynek 1
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 24 3671598, fax. 24 3671598
  REGON: 000592868
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sporządzanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości Skarbu Państwa na terenie miasta Płocka w 2017 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w 2017 r., dla potrzeb postępowań prowadzonych przez Referat Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta Płocka, operatów szacunkowych (w 2 egz. każdy, wraz z dokumentacją fotograficzną) określających wartość: 1) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Płocka – dla potrzeb prowadzonych postępowań wynikających z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), 2) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Płocka – dla potrzeb prowadzonych postępowań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (t.j. Dz.U. 2012 poz. 83 ze zm.), 3) nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych na terenie miasta Płocka wraz z wyceną istniejących naniesień na tych nieruchomościach – dla potrzeb prowadzonych postępowań wynikających z art. 9 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. nr 121, poz. 770 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2016 r., 4) innych nieruchomości, których wycena będzie konieczna dla realizacji zadań Referatu na podstawie innych ustaw.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70000000-1

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach