Przetargi.pl
MYCIE OKIEN

Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza przetarg

 • Adres: 00902 Warszawa, ul. Wiejska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 695 21 30 , fax. 22 695 21 33
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
  ul. Wiejska 10
  00902 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 695 21 30, fax. 22 695 21 33
  REGON: 14273498200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  MYCIE OKIEN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest usługa mycia okien w obiektach należących do Kancelarii Prezydenta RP, zgodnie z poniższym podziałem na części: Część I - siedziba Kancelarii Prezydenta RP – zespół obiektów przy ul. Wiejskiej 10, ul. Maszyńskiego 10 i ul. Frascati 2 w Warszawie; Część II - Rezydencja Prezydenta RP Belweder, przy ul. Belwederskiej 56 w Warszawie; Część III - Zespól Rezydencji Belweder-Klonowa przy ul. Flory 2 w Warszawie; Część IV - Pałac Prezydencki, ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, Warszawa; Część V - Archiwum Prezydenta RP przy ul. Augustówka 4/6 w Warszawie; Część VI - Biuro Bezpieczeństwa Narodowego przy ul. Karowej 10 w Warszawie; Część VII - Dworek Prezydenta RP – Ośrodek Informacyjno – Edukacyjny w Ciechocinku, ul. Leśna 1; Część VIII - Rezydencja Prezydenta RP Zamek w Wiśle – Narodowy Zespół Zabytkowy, ul. Zameczek 1, Wisła; Część IX – Rezydencja Prezydenta RP na Mierzei Helskiej, ul. Helska 3, Hel. 2.Mycie okien będzie wykonywane sukcesywnie, zgodnie z potrzebami Zamawiającego na podstawie zleceń. 3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi (Załącznik nr 2 do SIWZ). 4.Formularz cenowy - specyfikacja rzeczowo – wartościowa (Załącznik nr 3 do SIWZ). 5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym (Załącznik nr 6 do SIWZ). 6.W zakres mycia okien wchodzi mycie szyb, ram okiennych, profili ram i ościeżnic, parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, ościeży zewnętrznych oraz żaluzji wewnętrznych i zewnętrznych. 7.W przypadku zauważenia przez Wykonawcę uszkodzeń okien lub zauważenia niesprawności elementów zamykających, skręcających, łączących itp. Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia niezwłocznie tego faktu osobie, która zleciła mu wykonanie Usługi w imieniu Zamawiającego. 8.Wykonawca odpowiada materialnie za szkody powstałe z jego winy w mieniu Zamawiającego. 9.Jeżeli Wykonawca składa ofertę na część zamówienia, w zakres których wchodzi mycie okien wysokich lub okien umieszczonych wysoko, Wykonawca musi posiadać uprawnienia odpowiednie do stosowanej przez siebie technologii usługi mycia okien na wysokościach oraz posiadać sprzęt odpowiedni do stosowanej technologii. 10.Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnego sprzętu (np. drabin) oraz własnymi środkami czyszczącymi 11.Zastosowania przez Wykonawcę technologia mycia, w szczególności mycia okien wysokich bądź wysoko umieszczonych, musi być bezpieczna dla otoczenia, w szczególności osób trzecich. 12.W przypadku stosowania przez Wykonawcę technik alpinistycznych, pracownicy Wykonawcy muszą posiadać uprawnienia alpinistyczne tj. świadectwo ukończenia kursu technik alpinistycznych, szkolenia BHP przewidziane kodeksem pracy, aktualne badania wysokościowe oraz wykupione ubezpieczenie NW i OC. Używany sprzęt alpinistyczny musi spełniać wymagania polskich lub europejskich norm bezpieczeństwa. 13.Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wykonywania Usługi w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania zlecenia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90911300-9

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: a)dla części I - 700,00 zł ( słownie: siedemset złotych 00/100); b)dla części II - 400,00 zł ( słownie: czterysta złotych 00/100); c)dla części III - 250,00 zł( słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100); d)dla części IV - 500,00 zł( słownie: pięćset złotych 00/100); e)dla części V - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. f)dla części VI -200,00 zł( słownie: dwieście złotych 00/100); g)dla części VII - Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. h)dla części VIII - 800,00 zł( słownie: osiemset złotych 00/100); i)dla części IX – 300,00 zł( słownie: trzysta złotych 00/100); 2.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3.Wadium może być wniesione w: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku BGK Oddział w Warszawie nr rachunku 07 1130 1017 0020 1473 8920 0002, z dopiskiem na przelewie: W tytule przelewu podać numer postepowania oraz informację, której części dotyczy wpłacane wadium 5.Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w § 8 ust. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 6.Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1)pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2)innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7.W przypadku składania dokumentów wymienionych w ust. 3 lit. b), c), d) i e) mogą one być złożone w kasie Zamawiającego (pok. 348 w godz. 11:00 – 13:00) przez wykonawcę lub przysłane pocztą na adres Centrum Obsługi Kancelarii Prezydenta RP Wydział Finansowy z dopiskiem: >>Wadium do przetargu nieograniczonego na mycie okien [sygnatura postępowania – ZP.CO-1/2017]<<, z tym zastrzeżeniem, że dokument ten musi wpłynąć do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 8.Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 9.Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 10.Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach