Przetargi.pl
Remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00918 Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 474 242 , fax. 226 215 010
 • Data zamieszczenia: 2017-02-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. Jana Chrystiana Szucha 25
  00918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 474 242, fax. 226 215 010
  REGON: 17793900000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa centralna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest remont wybranych pomieszczeń biurowych na III piętrze w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) Załącznik nr 1a – projekt budowlany, b) Załącznik nr 1b – projekt budowlany – branża elektryczna, c) Załącznik nr 1c – projekt budowlany – branża sanitarna (instalacja c.o.), d) Załącznik nr 1d – projekt budowlany – branża sanitarna (instalacja wentylacji), e) Załącznik nr 2a – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, f) Załącznik nr 2b – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża elektryczna, g) Załącznik nr 2c – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – branża sanitarna, h) Załącznik nr 3a – przedmiar robót – branża budowlana, i) Załącznik nr 3b – przedmiar robót – branża elektryczna, j) Załącznik nr 3c – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja c.o.), k) Załącznik nr 3d – przedmiar robót – branża sanitarna (instalacja wentylacji). Budynek Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J. Ch. Szucha 25 w Warszawie jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem A-816, w związku z tym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania dla zapewnienia zabezpieczenia budynku przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie, wobec tego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń. 3. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę minimum 36-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. 4. DODATKOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA – KLAUZULA SPOŁECZNA 1) Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do realizacji zamówienia zatrudnił dodatkowo co najmniej jedną osobę bezrobotną, która będzie bezpośrednio uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia. Osoba ta zostanie zatrudniona przez Wykonawcę na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy (pełny etat) na podstawie skierowania powiatowego urzędu pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.) lub na podstawie właściwego dokumentu kierującego bezrobotnych do pracodawcy, wystawionego przez organ zajmujący się realizacją zadań z zakresu rynku pracy określonego w analogicznych przepisach państwa członkowskiego UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 2) Wykonawca, w przypadku uznania jego oferty za najkorzystniejszą i zawarcia z Zamawiającym umowy, zobowiązany jest do: a) zatrudnienia co najmniej 1 osoby bezrobotnej, zgodnie z wymaganiami wskazanymi w punkcie 1 - w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. b) przedłożenia Zamawiającemu do wglądu kopii dokumentów związanych z procedurą zatrudnienia, w szczególności zgłoszenia oferty pracy przedstawionej powiatowemu urzędowi pracy, odpisu skierowania osób bezrobotnych przez powiatowy urząd pracy do pracodawcy wraz z oświadczeniem wystawionym przez Wykonawcę o zatrudnieniu osoby bezrobotnej na podstawie stosunku pracy na okres nie krótszy niż do końca realizacji przedmiotu umowy – w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy dot. realizacji zamówienia. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte/wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 3) Zatrudnienie powinno trwać do końca realizacji przedmiotu umowy. 4) W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innego bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy. W takim przypadku Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu kopie dokumentów związane z procedurą zatrudnienia zgodnie z pkt 2 lit. b) w terminie do 21 dni od dnia rozwiązania poprzedniego stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawcę lub jego wygaśnięcia. 5) Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby na każdym etapie realizacji umowy. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie dodatkowo udokumentować fakt zatrudniania ww. osoby i przedłożyć do wglądu kopie dokumentów, o które wnioskuje Zamawiający, w szczególności kopię umowy o pracę lub kopię druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty, o których mowa wyżej, powinien przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.) W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych w oświadczeniu, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika. 6) W przypadku niezatrudniania na zasadach wskazanych powyżej, w sposób nieprzerwany (z zastrzeżeniem pkt 4), przy realizacji zamówienia wymaganej przez Zamawiającego jednej osoby bezrobotnej, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej, w wysokości określonej w Istotnych postanowieniach umowy, chyba że Wykonawca wykaże, że niezatrudnienie osoby bezrobotnej nastąpiło z przyczyn nieleżących po jego stronie. Za przyczynę nieleżącą po stronie Wykonawcy będzie w szczególności uznany brak osób bezrobotnych zdolnych do wykonania zamówienia na obszarze, w którym jest realizowane zamówienie i w okresie jego realizacji lub odmowa przyjęcia pracy przez skierowane osoby. 7) Jeżeli niezatrudnienie bezrobotnego w terminie określonym w pkt. 2 lit. a oraz pkt. 3 oraz pkt. 4 nastąpiło z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w rozumieniu pkt. 6, wtedy Zamawiający może zwolnić Wykonawcę z obowiązku zatrudnienia osoby bezrobotnej lub określić inne warunki jej zatrudnienia, w tym wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin zatrudnienia bezrobotnego. 5. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA DOT. ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający określa, iż wszelkie czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót w siedzibie Zamawiającego, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy kierownika budowy, kierowników robót, dostawców materiałów budowlanych oraz innych osób, w stosunku do których Wykonawca wykaże, że czynności przez nich realizowane nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.). 2) W związku z powyższym Wykonawca przed rozpoczęciem wykonywania przedmiotu umowy zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oświadczenie wystawione odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę o zatrudnieniu pracowników o których mowa w pkt. 1 na podstawie stosunku pracy oraz aktualizować taką informację w trakcie realizacji zamówienia składając Zamawiającemu przed skierowaniem pracownika do wykonywania prac każdorazowo oświadczenie o zatrudnieniu pracownika na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem pracodawcy będącego Wykonawcą lub podwykonawcą. 3) Pracownicy skierowani do realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do których Wykonawca nie oświadczył, że są zatrudnieni na podstawie stosunku pracy nie będą wpuszczani na teren budowy, a więc nie będą mogli wykonywać pracy z winy Wykonawcy. 4) Zamawiający na każdym etapie prac uprawniony jest do kontrolowania, czy osoby wykonujące czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia na terenie budowy pozostają w stosunku pracy z Wykonawcą lub podwykonawcami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca obowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudniania na podstawie stosunku pracy ww. osób i przedłożyć niezwłocznie do wglądu kopie umów o pracę, o które zawnioskuje Zamawiający lub kopie druku ZUS RCA. Wykonawca przedstawiając dokumenty powinien przekazać je w sposób nienaruszający przepisów dot. ochrony danych osobowych (tj. dokumenty powinny mieć odpowiednio zakryte, wymazane dane, które nie są niezbędne do potwierdzenia formy zatrudnienia np. w zakresie adresu osoby fizycznej, jej wynagrodzenia itp.). 5) W razie powzięcia wątpliwości co do prawdziwości informacji zawartych oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia do Państwowej Inspekcji Pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości podstawy zatrudnienia pracownika.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie 48 1010 1010 0031 2813 9120 0000 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP.261.4.2017.KD” 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony w kasie Ministerstwa: w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) lub zostać załączony do oferty. W przypadku złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji w kasie Ministerstwa kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP.261.4.2017.KD na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach